Főoldal » Hírek » Volt barátnőjét késelte meg egy féltékeny férfi Budapesten - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 szep­tem­be­ré­ben, egy VIII. kerü­le­ti lakás­ban rátá­madt a volt barát­nő­jé­re, majd a lép­cső­ház­ba mene­kü­lő nőt egy kés­sel szur­kál­ni kezd­te. A táma­dás követ­kez­té­ben az akkor 25 éves nő élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2020-ban léte­sí­tett egy­más­sal pár­kap­cso­la­tot, amit azon­ban a sér­tett 2021 nya­rán meg akart sza­kí­ta­ni. A férfi ebbe nem nyu­go­dott bele, ezért több alka­lom­mal is meg­aka­dá­lyoz­ta a nőt abban, hogy az akkor még közö­sen lakott IX. kerü­le­ti lakást elhagy­ja, még­pe­dig úgy, hogy bezár­ta a sér­tet­tet a lakás­ba és erre az időre elvet­te tőle a mobil­te­le­fon­ját is.

A nő végül 2021 szep­tem­be­ré­ben vég­leg elköl­tö­zött a fér­fi­tól, egy VIII. kerü­le­ti bérelt lakás­ba. A vád­lott még ugyan­eb­ben a hónap­ban meg­je­lent a sér­tett­nél, és fél­té­keny­sé­gé­ben egy kala­páccsal össze­tör­te a nő tele­ví­zi­ó­ját, vala­mint erő­szak­kal elvet­te tőle a mobil­te­le­fon­ját. Ezt köve­tő­en - ismer­ve a fel­ol­dó kódot - jogo­su­lat­la­nul belé­pett a sér­tett tele­fon­já­ra tele­pí­tett üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­sok­ba, majd az egyik alkal­ma­zá­son keresz­tül, egy a sér­tett­ről készült intim fel­vé­telt kül­dött el a nő több munkatársának.

Pár nap­pal később, 2021. szep­tem­ber 27-én dél­előtt a vád­lott a sér­tett VIII. kerü­le­ti laká­sá­hoz ment és meg­vár­ta, amíg a nő haza­ér­ke­zik. Ami­kor a sér­tett kinyi­tot­ta a lakás bejá­ra­ti ajta­ját, a vád­lott mögé lépett, benyom­ta az ajtót, majd min­den előz­mény nél­kül szi­dal­maz­ni, rán­gat­ni kezd­te a nőt, aki kime­ne­kült a lakó­ház füg­gő­fo­lyo­só­já­ra. A vád­lott követ­te őt, a föld­re lökte, majd befog­ta a szá­ját, hogy ne tud­jon kia­bál­ni. Ezután elő­vet­te a kulcs­tar­tó­ján tar­tott kését és azzal a sér­tett­re támadt, ennek során test­szer­te szur­kál­ni kezd­te a nőt, miköz­ben meg­ölés­sel fenyegette.

A dula­ko­dás hang­ját, vala­mint a sér­tett segély­ki­ál­tá­sa­it meg­hal­lot­ta az egyik szom­széd, aki az éppen nála tar­tóz­ko­dó isme­rő­sé­vel együtt kiment a folyo­só­ra. Látva a bán­tal­ma­zást, ráki­ál­tot­tak a vád­lott­ra, és figyel­mez­tet­ték, hogy hív­ják a rend­őrö­ket, ő azon­ban ezután sem hagyott fel a táma­dás­sal. A sér­tett egy alkal­mas pil­la­nat­ban a szom­széd férfi irá­nyá­ba futott, aki berán­tot­ta őt a saját laká­sá­ba. A biz­ton­sá­gi rácson keresz­tül a vád­lott még két­szer meg­szúr­ta a nőt, majd miu­tán a lakás­ba nem tudott bejut­ni, elme­ne­kült a helyszínről.

A rend­őrök a vád­lot­tat rövid időn belül, annak IX. kerü­le­ti bérelt laká­sá­nál fog­ták el. A férfi a nála lévő kés­sel önma­gát is megsebesítette.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás során több mint egy tucat szúrt sérü­lést szen­ve­dett, ame­lyek közül több élet­ve­szé­lyes volt. A vád­lott cse­lek­mé­nye alkal­mas volt a sér­tett éle­té­nek kiol­tá­sá­ra, ennek elma­ra­dá­sa egy­részt a vélet­len­nek, más­részt az idő­sze­rű és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás­nak volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 40 éves fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te mel­lett - az azt meg­elő­ző cse­lek­mé­nyek kap­csán - sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­vel, ron­gá­lás­sal, rab­lás­sal, továb­bá infor­má­ci­ós rend­szer meg­sér­té­sé­nek vét­sé­gé­vel és külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel is vádol­ja. A főügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvasható:

https://www.police.hu/index.php/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/eletveszelyesen-megsebesitette-volt-baratnojet

Az aláb­bi fotók a cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.