Főoldal » Hírek » Vonatnak ütközött a vasúti átjáróban - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat egy 43 éves férfi ellen. Az elkö­ve­tő figyel­met­len­sé­ge miatt egy biz­to­sí­tat­lan vas­úti átjá­ró­ban össze­üt­kö­zött a menet­rend sze­rint sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő vonattal.

A vád sze­rint a vád­lott 2021 nya­rán, kora reg­gel Mező­tár­ká­nyon, a hor­gász­tó irá­nyá­ból a tele­pü­lés köz­pont­ja felé haladt gép­jár­mű­vé­vel. Az út sorom­pó­val el nem látott vas­úti átke­lőn veze­tett keresztül.

A vád­lott figyel­met­len­sé­ge miatt már csak akkor ész­lel­te az érke­ző vonat­sze­rel­vényt, ami­kor a moz­dony­ve­ze­tő vész­fé­ke­zé­se mel­lett hang­jel­zés­sel jel­zett. Az autó ekkor féke­zés elle­né­re a sínek­re csú­szott, ahol a vonat­sze­rel­vény­nek ütkö­zött, majd meg­pör­dült, végül egy hasz­ná­la­ton kívü­li fa tartó osz­lop­nak csa­pód­va állt meg.

A bal­eset­ben a kocsi jobb első ülé­sén utazó és biz­ton­sá­gi övet nem hasz­ná­ló sér­tett bor­da­tö­rést szen­ve­dett. A vonat­sze­rel­vé­nyen a moz­dony­ve­ze­tőn kívül továb­bi 4 utas és egy jegy­ke­ze­lő tar­tóz­ko­dott, akik közül senki sem sérült meg, de a gyors­fé­ke­zés és az ütkö­zés miatt az éle­tük, testi épsé­gük veszély­be került.

A férfi meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, mely sze­rint a biz­to­sí­tat­lan vas­úti átjá­ró­ba jár­mű­vel csak abban az eset­ben sza­bad ráhaj­ta­ni, ha annak veze­tő­je meg­győ­ző­dött arról, hogy az átjá­ró felé vas­úti jármű egyik irány­ból sem köze­le­dik és a folya­ma­tos átha­la­dás­ra lehe­tő­ség van. Ezen túl a sér­tett is sza­bályt vétett, mivel nem rög­zí­tet­te magát becsa­tolt biz­ton­sá­gi övvel.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a figyel­met­len sofőr­rel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az ügy­ben a Füzes­abo­nyi Járás­bí­ró­ság fog dön­tést hozni.