Főoldal » Az ügyészségről » Webáruház - békéltető testület
A web­áru­há­zak köte­le­sek köz­ért­he­tő módon tájé­koz­tat­ni a fogyasz­tót a békél­te­tő tes­tü­le­tek­ről, vala­mint az euró­pai online vita­ren­de­zé­si plat­form­ról (https://webgate.ec.europa.eu/odr), ahol a nem hazai, de uniós web­áru­há­zak kap­csán lehet peren kívül jog­vi­tát rendezni.
 
A békél­te­tő tes­tü­le­tek hazai cég ese­té­ben jár­nak el, regi­o­ná­li­san. 200.000 forin­tig köte­le­ző a dön­té­sük a vál­lal­ko­zás­ra akkor is, ha a vál­lal­ko­zó elő­ze­te­sen nem nyi­lat­ko­zott akként, hogy elfo­gad­ja a tes­tü­let dön­té­se­it. Online jár­nak el, de sze­mé­lyes meg­hall­ga­tás is kérhető.