Főoldal » Fogyasztóvédelmi Ügyészségi Hírek » Webáruház - elállás esetén pénzvisszafizetés
A fogyasz­tó­vé­de­lem terén az ügyész­ség vizs­gál­hat­ja a web­áru­há­zak online tájékoztatásait.
 
Ezen vizs­gá­la­tok során meg­ál­la­pí­tot­tuk, hogy rend­sze­re­sen elő­for­du­ló hiba volt, hogy ha a fogyasz­tó a vásár­lás­tól elállt, akkor a web­áru­ház álta­lá­ban 30 napos határ­idő­vel vál­lal­ta a vétel­ár és a jog­sza­bály sze­rint vissza­té­rí­ten­dő egyéb költ­ség vissza­fi­ze­té­sét. A jog­sza­bály alap­ján azon­ban a web­áru­ház­nak ennél rövi­debb idő alatt, 14 napon belül kell a vissza­fi­ze­tést megtennie.