Főoldal » Hírek » XXI. századi hatósági reagálás a XXI. századi kábítószer-kereskedelemre - A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye rendőrségi fotókkal és videóval

A Fővá­ro­si Főügyész­ség - nagy­sza­bá­sú rend­őri akci­ón ala­pu­ló - indít­vá­nya alap­ján eddig nyolc sze­mély került letar­tóz­ta­tás­ba és egy bűn­ügyi fel­ügye­let alá. Továb­bi ügyé­szi indít­vány­ról ma  vár­ha­tó dön­tés.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy 27 éves férfi és 25 éves élet­tár­sa 2020 tava­szá­tól hóna­po­kon keresz­tül a közös­sé­gi médi­á­ban lét­re­ho­zott cso­por­tok­ban több­fé­le kábí­tó­szert – köz­tük amfe­ta­mint, mari­hu­á­nát, LSD-t, koka­int – és új pszi­cho­ak­tív anya­got árult. Az élet­tár­sak beszer­zé­si for­rá­sa­i­nak egyi­ke egy másik pár volt, akik a kábí­tó­szert az úgy­ne­ve­zett dark­ne­ten sze­rez­ték be, és azt az ott­ho­nuk­ban sem zár­ták el meg­fe­le­lő­en, pedig kis­ko­rú gyer­me­ket nevel­tek.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda rend­őrei ered­mé­nyes fel­de­rí­tést köve­tő­en a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysággal és – egy hely­szí­nen – a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont­tal együtt, több tele­pü­lé­sen, nagy­sza­bá­sú akció kere­té­ben kuta­tá­so­kat és elfo­gá­so­kat haj­tot­tak végre. 18 sze­mélyt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki, 11 sze­mélyt őri­zet­be vet­tek és továb­bi - a bíró­ság által elren­del­he­tő - kény­szer­in­téz­ke­dé­sek­re tet­tek elő­ter­jesz­tést. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő nyo­mo­zá­si bíró teg­nap hat fér­fit és két nőt letar­tóz­ta­tás­ba, egy 19 éves fér­fit – nyom­kö­ve­tő esz­köz­zel biz­to­sí­tott – bűn­ügyi fel­ügye­let alá helye­zett. A kény­szer­in­téz­ke­dé­sek­ről szóló dön­té­sek két gya­nú­sí­tot­tat érin­tő­en vég­le­ge­sek. 

A főügyész­ség indít­ványt tett a fent emlí­tett kilenc ter­hel­ten felül még két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra. Az újabb indít­vány­ról a nyo­mo­zá­si bíró ma dönt.

A rend­őr­sé­gi akció rész­le­te­it bemu­ta­tó, vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/chatszobaban-adtak-vettek-a-kabitoszert