Főoldal » Archív » Zaklatta és fenyegette az énekesnőt – vádemelés

Hóna­po­kon keresz­tül zak­lat­ta a közös­sé­gi médi­á­ban, és meg is félem­lí­tet­te a vád­lott az énekesnőt.

A vád­irat sze­rint a 40 éves férfi 2017 novem­be­ré­ben, a közös­sé­gi médi­án keresz­tül fel­vet­te a kap­cso­la­tot egy magyar könnyű­ze­nei for­má­ció front­em­be­ré­vel. A vád­lott a sér­tett sze­mé­lye­sen kezelt pro­fil­ol­da­lán, 2018 feb­ru­ár­já­tól napi rend­sze­res­ség­gel, napon­ta több alka­lom­mal sze­mé­lyes jel­le­gű, a rajon­gói hoz­zá­szó­lá­son túl­mu­ta­tó, a sér­tett min­den­na­pi élet­vi­te­lé­be önké­nye­sen beavat­ko­zó, nega­tív és nyo­masz­tó hang­vé­te­lű üze­ne­te­ket küldött.

A sér­tett kérte a vád­lot­tat, hogy cse­lek­mé­nyé­vel hagy­jon fel, majd ami­kor ez nem veze­tett ered­mény­re, letil­tot­ta a kap­cso­lat­tar­tá­sát. A vád­lott azon­ban új pro­filt hozott létre, így ezt köve­tő­en erről, vala­mint isme­rő­sei pro­fil­ja­in keresz­tül foly­tat­ta a rend­sze­res, hábor­ga­tó üze­ne­tek küldését.

A vád­lott az üze­ne­tek­ben – ame­lyek­hez a zene­kar dal­szö­ve­ge­it is fel­hasz­nál­ta – kife­jez­te, hogy viszon­zat­lan érzel­mei miatt bosszút fog állni az éne­ke­sen, 2018. júli­us­ban már erő­szak alkal­ma­zá­sá­ra is utalt, amely a zene­kar koncert-szervezési tevé­keny­sé­gé­re is hatás­sal volt.

A vád­lott – egyik koráb­bi üze­ne­té­ben írt fenye­ge­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en – meg­je­lent a zene­kar 2018. augusz­tus 03-án meg­ren­de­zett kon­cert­jén, a Buda­pest IX. kerü­let, Sorok­sá­ri úton lévő szó­ra­ko­zó­he­lyen. A biz­ton­sá­gi szol­gá­lat az elő­ze­te­sen ren­del­ke­zé­sük­re bocsá­tott fény­kép alap­ján fel­is­mer­te a vád­lot­tat és fel­tar­tóz­tat­ta, majd érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A rend­őr­ség a vád­lot­tat elfog­ta, a férfi jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 2 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.