Főoldal » Hírek » Zaklatta, nyomkövetővel figyelte feleségét egy férfi - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A fele­sé­gé­vel való sza­kí­tást nem tudta fel­dol­goz­ni a férfi, ezért zak­lat­ta a fele­sé­gét, nyom­kö­ve­tőt sze­relt az autó­já­ra és berúg­ta az ajtót egy alka­lom­mal, ahol a fele­sé­ge éppen tartózkodott.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a jelen­leg 46 éves férfi és fele­sé­ge 2020 novem­be­ré­ben sza­kí­tot­tak, amit a férfi nem tudott fel­dol­goz­ni. Üze­ne­tek, hívá­sok for­má­já­ban pró­bál­ta ráven­ni a fele­sé­gét a foly­ta­tás­ra, majd egy idő után szi­dal­maz­ni, ille­tő­leg követ­ni kezd­te a nőt. Az autó­já­ra nyom­kö­ve­tőt sze­relt, hogy pon­to­san tudja, fele­sé­ge merre jár.

2021 janu­ár­já­ban berúg­ta annak a lakás­nak a bejá­ra­ti ajta­ját, ahol a fele­sé­ge éppen tar­tóz­ko­dott. Az ajtó­ban oko­zott kár 276.810 forint.

Az ügyész­ség a zak­la­tás vét­sé­gé­vel, til­tott adat­szer­zés bűn­tet­té­vel és ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vele szem­ben négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az érde­mi dön­tést az ügy­ben vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.