Főoldal » Hírek » Zászlót lopott a garázda férfi - VIDEÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság és lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, aki előbb egy táro­ló edényt borí­tott fel, majd két zász­lót tulaj­do­ní­tott el.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. janu­ár 22-én, 01 óra­kor, a Tata­bá­nyai Pol­gár­mes­te­ri Hiva­tal épü­le­te előtt a síkos­ság­men­te­sí­tő anya­got táro­ló edényt meg­ra­gad­ta,  két­szer meg­rúg­ta, ami­től a táro­ló edény fel­bo­rult, tar­tal­má­nak egy része az útra szó­ró­dott. A férfi cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

Ezt köve­tő­en a férfi a hiva­tal hom­lok­za­tá­ra kihe­lye­zett magyar zász­lót ellop­ta úgy, hogy fel­ug­rott, ugrás köz­ben a zász­ló­ba bele­ka­pasz­ko­dott, emi­att annak len­gő­ré­sze elsza­kadt, illet­ve tar­tó­rúd­ja eltö­rött. A férfi magá­hoz vette a zász­lót, és elin­dult vele haza, de útköz­ben azt elhagyta.

Az elkö­ve­tő ezután vissza­for­dult, 02 óra­kor az euró­pai uniós zász­lót lopta el úgy, hogy fel­ug­rott, a zász­ló­ba kapasz­ko­dott, így annak len­gő­ré­szét elsza­kí­tot­ta, tar­tó­rúd­ját kitör­te, majd a zász­lót a vál­lá­ra helyez­te, és újra elin­dult a laká­sa irá­nyá­ba. A tata­bá­nyai rend­őrök 02 óra 16 perc­kor a fér­fit intéz­ke­dés alá von­ták a Komá­ro­mi úton, a meg­ron­gált zász­lót tőle vissza­vet­ték, illet­ve az elha­gyott magyar zász­lót a jár­dán megtalálták.

Az elkö­ve­té­si érték 27.559 forint.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki vád­lot­tal szem­ben, vala­mint köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak a megfizetésére.

Az ese­tet a tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.