Főoldal » Archív » Zenedoboztól motorfűrészig – letartóztatásban a sorozatbetörő

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 23 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy hónap alatt négy lakás­be­tö­rést köve­tett el az egyik Nóg­rád megyei faluban.

A gya­nú­sí­tott 2018. szep­tem­be­ré­ben három vanyar­ci házba ment be. Az első hely­szí­nen külön­fé­le zene­le­ját­szó esz­kö­zö­ket, a máso­dik ház­ból moto­ros fűré­sze­ket és fűka­szát tulaj­do­ní­tott el, a két cse­lek­ménnyel össze­sen 400.000 forint kárt okoz­va. A har­ma­dik hely­szí­nen lánc­fű­ré­sze­ket, külön­fé­le alkat­ré­sze­ket, és alu­mí­ni­um pro­filt készí­tett össze, hogy azo­kat is eltu­laj­do­nít­sa, ami­kor a ház­ban tar­tóz­ko­dó sér­tett és édes­ap­ja tet­ten érte, de az elkö­ve­tő­nek sike­rült a hely­színt elhagy­nia. A lopás­sal veszé­lyez­te­tett érték itt 150.000 forint volt.

A fér­fit eddig három rend­be­li lopás miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, de bűn­lajst­ro­ma még hosszab­bod­hat, mert egy másik eljá­rás­ban az ujj­nyom­szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a ter­helt­től szár­maz­nak egy ugyan­csak szep­tem­be­ri betö­rés hely­szí­nén rög­zí­tett nyo­mok, ahon­nan mint­egy 70.000 Ft érték­ben tulaj­do­ní­tott el édességeket.

Az elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek soro­zat­jel­le­ge miatt, és mivel a gya­nú­sí­tott mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zik, rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ke­dett a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel, az üzlet­sze­rű­ség, mint minő­sí­tő körül­mény is meg­ál­la­pít­ha­tó a terhére.

Miu­tán a gya­nú­sí­tot­tat az utol­só cse­lek­mé­nye­kor tet­ten érték, lak­he­lyé­ről eltá­vo­zott, napo­kig hoz­zá­tar­to­zói sem lát­ták, ezért a rend­őr­ség elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki elle­ne, de a férfi még elfo­gá­sa­kor is meg­kí­sé­relt elbúj­ni a rend­őrök elől. Elle­ne jelen­leg is több más bün­te­tő­el­já­rás folyik, bíró­sá­gi és nyo­mo­za­ti szak­ban is, cse­lek­mé­nyei egy részét pró­bá­ra bocsá­tás hatá­lya alatt követ­te el.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, illet­ve elrej­tő­zés foko­zott veszé­lyé­re, és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a kény­szer­in­téz­ke­dést egy hónap­ra elrendelte.