Főoldal » Hírek » Zéró tolerancia – végrehajtandó börtönt kért az ügyészség az ittas vezetőre- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki idén augusz­tus­ban koráb­bi jog­erős elíté­lé­se és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt veze­tett alko­hol­fo­gyasz­tá­sát köve­tő­en.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. augusz­tus 29-én éjfél körül köz­le­ke­dett Sze­ged bel­te­rü­le­tén az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val. A szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő helyi rend­őrök­nek gya­nús lett az autó bizony­ta­lan úttar­tá­sa, ezért iga­zol­tat­ták a fér­fit. Az ellen­őr­zés során meg­ál­la­pí­tot­ták hogy a vád­lott sze­szes italt fogyasz­tott, bűn­cse­lek­mé­nyi érték­ha­tárt meg­ha­la­dó mér­té­kű ittas álla­po­tot ered­mé­nye­ző mér­ték­ben.

A vád­lott a cse­lek­ményt a koráb­ban vele szem­ben hason­ló jel­le­gű cse­lek­mény miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­ből való fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsáj­tás és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt követ­te el.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat, ame­lyet külö­nös vissza­eső­ként köve­tett el. A vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség a vád­lott elő­éle­té­re és sze­mé­lyé­ben rejlő tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­ség­re is figye­lem­mel vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás mel­lett.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.