Főoldal » Hírek » Zsarolással kényszerített ki pornográf képeket és szexuális együttlétet fiatal lányoktól – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki sze­xu­á­lis tar­tal­mú képe­ket zsa­rolt ki fia­tal lányok­tól és egyi­kü­ket sze­xu­á­lis együtt­lét­re is kényszerítette.

A vád­irat sze­rint a Csepel-sziget egyik tele­pü­lé­sén élő - ma már fel­nőtt - férfi még nem volt 18 éves, ami­kor elkez­dett szin­tén fia­tal­ko­rú lány isme­rő­se­i­től, illet­ve part­ne­re­i­től ero­ti­kus vagy sze­xu­á­lis tar­tal­mú képe­ket kérni. 

Később ezen kéré­sé­nek ele­get tevő lányok közül töb­bet ismét meg­ke­re­sett. Azt mond­ta nekik, hogy őt zsa­rol­ni kezd­ték, és ha nem küld a zsa­ro­lók­nak továb­bi hason­ló jel­le­gű képe­ket róluk, akkor a koráb­bi képe­ket is nyil­vá­nos­ság­ra hozzák.

Más ese­tek­ben isme­rő­sei tele­fon­já­ból szer­zett meg pikáns képe­ket lányok­ról. Ezután egy ismert közös­sé­gi olda­lon vagy saját nevén, vagy álpro­filt lét­re­hoz­va meg­ke­res­te a képe­ken lát­ha­tó lányo­kat. A kap­cso­lat­fel­vé­tel után szin­tén nyil­vá­nos­ság­gal tör­té­nő zsa­ro­lás­sal még több képet köve­telt tőlük.

Ezen mód­sze­rek­kel az elkö­ve­tő elér­te, hogy a sér­tett lányok közül neki töb­ben továb­bi, ero­ti­kus vagy a sze­xu­a­li­tást nyíl­tan ábrá­zo­ló fény­ké­pe­ket illet­ve vide­ó­fel­vé­te­le­ket küldjenek.

Egy ízben arra is sike­rült ráven­nie ezzel a mód­szer­rel egy lányt, hogy vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sít­sen és azt tele­fon­nal rög­zít­sék, mert az őt zsa­ro­lók­nak ez a fel­vé­tel a követelésük.

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség a még min­dig csak húszas évei ele­jén járó fér­fit több­rend­be­li sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel és szin­tén több­rend­be­li kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel vádol­ta meg.