Főoldal » Hírek » Zsarolással szerzett pénzt édesanyjától alkoholra – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki nyug­dí­jas édes­any­já­tól kért pénzt alko­hol­ra. Ha az idős nő nem adott, bán­tal­ma­zás­sal, illet­ve fenye­ge­tés­sel vette rá a pénz átadására.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű kis­szál­lá­si férfi nyug­dí­jas édes­any­já­val élt együtt. A férfi évek óta ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tott, és mivel mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­zett gyak­ran édes­any­já­tól kel­lett pénzt kér­nie, hogy alko­holt vehes­sen magának.

A sér­tett a kérést több alka­lom­mal meg­ta­gad­ta. Ilyen­kor fia ele­in­te csak trá­gár módon szi­dal­maz­ta, 2022 kará­cso­nyá­tól azon­ban már tett­le­ges­ség­re is sor került. A vád­lott 2022 kará­cso­nyán és 2023 janu­ár­já­ban is meg­rán­gat­ta a sér­tett haját, majd a bán­tal­ma­zás után pár perc­cel meg­is­mé­tel­te kéré­sét, amit az előz­mé­nyek hatá­sa alatt lévő és a fiá­tól egyre job­ban félő idős nő tel­je­sí­tett és alkal­man­ként 1.000 forin­tot adott át gyermekének.

2023. feb­ru­ár 2-án a vád­lott ismét pénz­ké­rés­sel for­dult a rosszul­lé­te miatt ágy­ban fekvő édes­any­já­hoz, aki közöl­te, hogy nincs pénze. Erre a férfi lök­dös­ni kezd­te, majd miu­tán a sér­tett fel­kelt, egyre hatá­ro­zot­tab­ban köve­tel­te tőle a pénzt, végül azzal fenye­get­te meg, hogy meg­ve­ri. A sér­tett félt attól, hogy a fia való­ban bán­ta­ni fogja, ezért 1.000 forin­tot adott. Az idős nő félel­mé­ben még aznap elköl­tö­zött a közö­sen lakott ingatlanból.

Az ügyész­ség a fér­fit súlyos fenye­ge­tés­sel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.