Főoldal » Hírek » Zsinórral fojtotta meg terhes élettársát – fotóval – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki ter­hes élet­tár­sát Nyír­kát­án több száz méte­ren keresz­tül a hajá­nál fogva von­szol­ta, majd egy zsi­nór­ral a falu szé­lén megfojtotta.

A vád sze­rint a 30-as évei ele­jén járó férfi Nyír­kát­án, élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a sér­tet­tel, azon­ban kap­cso­la­tuk alatt - a férfi fél­té­keny­sé­ge miatt - gya­ko­ri­ak vol­tak közöt­tük a vesze­ke­dé­sek, melyek során a nőt több­ször bán­tal­maz­ta, de a nő emi­att soha nem tett fel­je­len­tést. 2023. május 24-én a pár ismét össze­ve­szett, ezért a nő az egyik közel­ben lakó barát­nő­jé­hez költözött.

Három nap­pal később, haj­na­li 3 óra körül a vád­lott az utcá­ról figyel­te a lakó­há­zat, ami­kor ész­lel­te, hogy a lakás­ból kijön az élet­tár­sa, és a házi­gaz­dá­val a ház mel­lett beszél­get. Ekkor a férfi indu­la­to­san kia­bál­va, egy 15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel a kezé­ben bement az ingat­lan udva­rá­ra, és a hajá­nál meg­ra­gad­va élet­tár­sát elő­ször az utcá­ra, majd erő­szak­kal Nyír­ká­ta kül­te­rü­le­té­re egy erdős, fás terü­let­re vonszolta. 

Itt a kés­sel a sér­tett fejét két­szer meg­vág­ta, majd őt több­ször meg­ütöt­te. Ezt köve­tő­en a nad­rág­já­ból kivet­te az azt rög­zí­tő zsi­nórt, és azzal meg­foj­tot­ta a 20 hetes ter­hes nőt. A vád­lott mikor rájött, mit tett elme­ne­kült, és a roko­na­i­nál buj­kált, ahol őt a rend­őr­ség elfogta.

A főügyész­ség a fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­vel és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­ványt is tett azzal, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, vele szem­ben a tör­vény­szék 15 év bör­tön­bün­te­tést és 10 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kihallgattak-a-nyomozok-a-nyirkatai-emberoles#2