Főoldal » Egyéb kategória » Adatgyűjtő rendőrök buktatták le a kalocsai drogtermesztőt

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kalo­csai férfi ellen, akinél adat­gyűj­tés miatt kopog­ta­tó rend­őrök 2018 novem­be­ré­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kan­na­biszt talál­tak.

A vád sze­rint a rend­sze­re­sen mari­hu­á­nát fogyasz­tó férfi 2018 szep­tem­be­re előtt, Kecs­ke­mé­ten, egy zacs­kó­ban, ken­der­ma­go­kat talált, amelye­ket a kalo­csai albér­le­té­be vitt. Elha­tá­roz­ta, hogy kan­na­biszt fog ter­mesz­te­ni, ehhez a talajt elő­ké­szí­tette, táp­anya­gok­kal szór­ta meg a föl­det. A vád­lott a mago­kat elül­tet­te, ame­lyek­ből öt növény nőtt ki. A vád­lott a kan­na­bisz növé­nyek haj­tásaiból mari­hu­á­nát „állí­tott elő”, amit magá­nál tar­tott.

A drog­ter­mesz­tés­re úgy derült fény, hogy a Kalo­csai Rend­őr­ka­pi­tány­ság egyen­ru­há­sai 2018. novem­ber 12-én dél­után adat­szer­zés érde­ké­ben kopog­tat­tak a vád­lott­nál. A rend­őrök­nek fel­tűnt a lakás­ból jövő mari­hu­á­na szag és nyom­ban házkuta­tást tar­tot­tak.

A rend­őrök a lakás­ban kan­na­bisz palán­tá­kat, mari­hu­á­nát tar­tal­ma­zó növé­nyi tör­me­lé­ke­ket és szá­ra­kat fog­lal­tak le. A lefog­lalt kábí­tó­szer ható­anyag tar­tal­ma 177 gramm volt, ami jelen­tős mennyi­ség. A vize­let­vizs­gá­lat azt is kide­rí­tette, hogy a vád­lott fogyasz­tott is az álta­la ter­mesz­tett kábí­tó­szer­ből.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja, ame­lyet a tör­vény öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­get. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.