Főoldal » Hírek » Szexuálisan bántalmazta a náluk nyaraló gyermeket – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azzal a 45 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2023 nya­rán sze­xu­á­li­san bán­tal­ma­zott egy náluk ven­dé­ges­ke­dő kilenc­éves kis­lányt az egyik Veszp­rém vár­me­gyei faluban. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő élet­tár­sa jó kap­cso­la­tot ápolt a nagy­nén­jé­vel, és meg­be­szél­ték, hogy a nő kis­fia és lánya két hétig náluk nyaralnak.

A gyer­me­kek júli­us végén érkez­tek a csa­lád­hoz, ám a vád­lott már az érke­zé­sük nap­ján, rög­tön azt köve­tő­en, hogy a gyer­me­kek édes­any­ja és neve­lő­ap­ja távo­zott, az élet­tár­sa pedig a kis­lány öccsé­vel és a saját gyer­me­kük­kel előre ment, sze­mé­rem­sér­tő módon ért a sér­tett­hez. A dél­után folya­mán továb­bi sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek eltű­ré­sé­re bírta rá a gyer­me­ket, aki attól tart­va, hogy a vád­lott bán­tal­maz­ni fogja, sen­ki­nek sem mert szól­ni a történtekről.

Az férfi közel egy hét­tel később kihasz­nál­ta, hogy az élet­tár­sa nincs a gyer­me­kek köze­lé­ben, és ittas álla­pot­ban sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta a kis­lányt. Cse­lek­mé­nyét meg­sza­kí­tot­ta, ami­kor meg­hal­lot­ta élet­tár­sát a für­dő­szo­bá­ból kijön­ni, de rövid­del ezt köve­tő­en újra úgy ala­kí­tot­ta a hely­ze­tet, hogy egye­dül marad­has­son a gyermekkel.

A kis­lány ezt köve­tő­en üze­net­ben azon­nal kérte édes­any­ja segít­sé­gét, aki rög­tön fel­hív­ta az uno­ka­hú­gát, a gyer­me­ke­i­ért ment, és még aznap haza­vit­te őket.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban – a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­ge nél­kül – fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint az elkö­ve­tő min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, egyéb tevé­keny­ség­től tör­té­nő vég­le­ges hatá­lyú eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­nek, mely­nek kere­té­ben a férfi tizen­nyolc év alat­ti sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, vagy ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba kerülne.