Főoldal » Archív

Archív

Az egyik gya­nú­sí­tott a magá­val vitt 50 cm-es vas­cső­vel meg­ron­gál­ta az egyik csa­lád­tag utcán par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi­ját, hátsó...

2014. január 10., 10:08

A két gya­nú­sí­tott 2014. janu­ár 6-ára vir­ra­dó­ra a Tát, Szív utcai csa­lá­di ház­ból a gáz­ve­ze­té­ke­ket a fal­ból kitép­ték, ezért a nyo­más alatt...

2014. január 10., 9:49

2012 szep­tem­be­ré­ben egyik éjsza­ka a vád­lott ittas álla­pot­ban újra meg­je­lent a ház­nál, bemá­szott a kerí­té­sen, a ház­zal egy­be­épí­tett táro­ló­hoz...

2014. január 9., 10:56

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt négy fia­tal­em­ber­rel szem­ben, akik utazó bűnö­zők­ként az ország külön­bö­ző váro­sa­i­ban nagy...

2014. január 9., 10:18

2013. decem­ber 18. nap­ján este 6 óra körü­li idő­ben egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi totó­zó sérel­mé­re köve­tett el bűn­cse­lek­ményt a vád­lott, aki a...

2014. január 9., 10:17

A vád­lott élet­tár­sá­val, vala­mint három 10 év alat­ti kis­ko­rú gyer­me­ké­vel élt közös ház­tar­tás­ban. A vád­lott 2006 már­ci­u­sá­tól 2013...

2014. január 9., 10:15

A vád­lott 2013. augusz­tus 8. nap­ján a reg­ge­li órák­ban bement a nőbe­te­gek részé­re fenn­tar­tott szo­bá­ba, ahol befe­küdt az ott kezelt egyik sér­tett...

2014. január 9., 10:07

Az ember­ölés­sel vádolt nő 2013. már­ci­us 8-án, dél­után 2 óra utáni idő­ben Baja utcá­it járta, hogy kére­ge­tés­sel pénzt sze­rez­zen. Ennek során elju­tott az...

2014. január 8., 10:48

Uzso­ra bűn­cse­lek­mény bűn­tet­te és súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség B....

2014. január 8., 10:32