Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hírei

Egy rend­őrt nya­kon szúrt, és egy mási­kat is meg­tá­ma­dott az a férfi, akit a bíró­ság 17 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt. Az ügyész­ség élet­fogy­tig tartó...

2023. március 6., 9:10

Évti­ze­des bün­te­tés­sel néz­nek szem­be a fővá­ro­si óra­bol­tot kirab­ló orosz bűnö­zők. A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2021 novem­be­ré­ben emelt vádat egy akkor...

2023. február 23., 10:54

Ügyész által indí­tott újabb köz­ér­de­kű per­ben álla­pí­tot­ta meg a bíró­ság, hogy az elévü­lés két évre rövi­dí­té­se tisz­tes­ség­te­len. Az ügyész­ség...

2023. február 21., 8:50

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tot­ta az ügyész súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló...

2023. január 31., 9:13

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben hagyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben két fia­tal fiú rabolt, illet­ve fosz­tott ki...

2023. január 27., 8:45

Súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki éve­ken keresz­tül dol­goz­ta­tott kiszol­gál­ta­tott...

2023. január 20., 9:05

Koráb­ban kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt jog­erő­sen hosszabb sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt 50 éves férfi és 73 éves édes­any­ja, vala­mint továb­bi két...

2023. január 18., 9:10

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első fokon kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt a meg­vesz­te­ge­tett...

2022. december 14., 9:10

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség  a bün­te­té­sé­nek jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tár­sá­val...

2022. december 13., 9:16

1 2 10 11