Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 szep­tem­be­ré­ben emelt vádat az ellen a közép­ko­rú fér­fi­vel szem­ben, aki a tava­szi veszély­hely­zet­ben azért, hogy egy...

2020. november 24., 8:59

Nem kor­lá­toz­ha­tók a fogyasz­tói jogok, elő­tér­ben a jóhi­sze­mű­ség és a tisz­tes­ség köve­tel­mé­nye Az ügyész­ség egy bútor­ke­res­ke­de­lem­mel...

2020. október 29., 9:19

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa 2020. júli­us 16-án kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel az egy­ko­ri „disz­kópá­pát”, V. Lász­ló I. rendű...

2020. szeptember 29., 9:31

A 17 évig Mexi­kó­ban buj­ká­ló elkö­ve­tőt – aki Magyar­or­szág­ra tör­tént átadá­sa után letar­tóz­ta­tás­ban, majd 10.000.000 Ft óva­dék elle­né­ben bűn­ügyi...

2020. szeptember 24., 8:55

Az úgy­ne­ve­zett rep­té­ri vesz­te­ge­té­si bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2016 októ­be­ré­ben hozott és 2017 máju­sá­ban jog­erős íté­le­té­vel a...

2020. szeptember 21., 8:51

A Pest Megyei Főügyész­ség 2018 júni­u­sá­ban emelt vádat az ellen, az egy­kor rend­őr­ként szol­gá­ló, majd személy- és vagyon­őr­ként tevé­keny­ke­dő közép­ko­rú...

2020. szeptember 16., 9:09

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 ápri­li­sá­ban emelt vádat két hol­land állam­pol­gár­ral szem­ben, akik jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert hoz­tak...

2020. augusztus 3., 10:00

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 2014. augusz­tus 21-én nyúj­tott be vád­ira­tot V....

2020. július 16., 12:51