Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Pécsi Íté­lő­táb­la – az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ért­ve – jelen­tő­sen súlyo­sí­tot­ta azon vád­lot­tak bün­te­té­sét, akik vál­lal­ko­zó­kat...

2021. szeptember 7., 16:29

A Pécsi Íté­lő­táb­la – a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve – hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét azon...

2021. augusztus 31., 15:25

A bíróság a vádlottat vádlottat kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt 15 év fegyházbüntetésre ítélte.

2021. augusztus 26., 9:46

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt folya­mat­ban lévő másod­fo­kú eljá­rás­ban a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék első­fo­kú...

2021. augusztus 3., 9:05

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki fele­sé­ge...

2021. július 30., 9:31

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a per­újí­tá­si kére­lem eluta­sí­tá­sa iránt ter­jesz­tett elő indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lán annak az elítélt­nek...

2021. július 22., 11:04

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét abban a bün­te­tő­ügy­ben, amely­nek elkö­ve­tői vere­ke­dést kez­de­mé­nyez­tek,...

2021. július 14., 13:03

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt annak a fér­fi­nak az ügyé­ben,...

2021. július 13., 11:00

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kon kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a vád­lott­nak a...

2021. július 7., 10:51

1 2 7 8