Főoldal » Hírek » Fegyházbüntetésre indítvány a gyermekpornográfia és lőszerrel visszaélés bűntette miatt benyújtott vádiratban – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben benyúj­tott vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés­re tett indít­ványt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki több, mint tizen­há­rom­ezer til­tott por­nog­ráf fel­vé­telt és tizen­két lőszert tar­tott a laká­sán.

A vád­irat sze­rint a tata­bá­nyai férfi 2019. szep­tem­ber 26-ig inter­ne­tes olda­lak­ról össze­sen 13.119 darab, tizen­nyol­ca­dik élet­évü­ket be nem töl­tött sze­mé­lye­ket ábrá­zo­ló por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­telt, ezek között 10.814 darab fotót, és 2.305 darab video­fel­vé­telt töl­tött le, és tárolt külön­bö­ző adat­hor­do­zó­kon. A férfi 2019. augusz­tus 18-a és szep­tem­ber 8-a között mobil­te­le­fon­já­val öt fel­vé­tel meg­osz­tá­sá­hoz szük­sé­ges lin­ket email­ben elkül­dött egy másik sze­mély­nek, ezzel a fel­vé­te­le­ket hoz­zá­fér­he­tő­vé tette.

A férfi a Tata­bá­nya kör­nyé­ki erdők­ben fém­ke­re­ső segít­sé­gé­vel enge­dély nél­kül meg­szer­zett és laká­sá­ban tar­tott 12 darab lőszert.

A Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda tag­jai a por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket és a lősze­re­ket 2020. szep­tem­ber 26-án fog­lal­ták le a férfi tata­bá­nyai laká­sán.

Az ügyész­ség a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.