Főoldal » Hírek » 200 ezer eurót akartak megszerezni ,,pénzkicserélős” csalással – fotóval és rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt egy szerb és egy bol­gár nőt, akik isme­ret­le­nül maradt bűn­tár­sa­ik­kal együtt 200 ezer eurót pró­bál­tak meg kicsal­ni egy magyar cég kép­vi­se­lő­jé­től. A sér­tett egy koráb­bi, rend­őr­sé­gi figye­lem­fel­hí­vó hír alap­ján fogott gya­nút, így végül nem szen­ve­dett kárt. 

A vád­irat és a bíró­sá­gi íté­let sze­rint egy magyar cég 2023 nya­rán eladás­ra hir­de­tett egy ipari telep­hely­ként műkö­dő ingat­lant. Egy bűn­el­kö­ve­tői cso­port elha­tá­roz­ta, hogy ezzel az ingat­lan­hir­de­tés­sel kap­cso­lat­ban pénzt fog kicsal­ni a cég kép­vi­se­lő­jé­től. Ennek érde­ké­ben a hir­de­tés­re egy nő jelent­ke­zett, aki egy izra­e­li tár­sa­ság kép­vi­se­lő­je­ként mutat­ko­zott be. Az aján­lat­te­vő kéré­sé­re a magyar cég ügy­ve­ze­tő­je Rómá­ba repült az adás­vé­te­li szer­ző­dés rész­le­te­i­nek egyez­te­té­se cél­já­ból. A férfi egy étte­rem­ben talál­ko­zott 2 – az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt – nővel, akik szín­leg az izra­e­li cég kép­vi­se­le­té­ben jár­tak el. Az egyik nő azt mond­ta, ők csak köz­ve­tí­tő­ként vesz­nek részt az üzlet­ben, nem ők veszik meg az ingat­lant, és 200.000 eurót kért 100-200 eurós bankjegyekben.

Társa ragasz­ko­dott ahhoz, hogy a férfi mutas­sa be, ren­del­ke­zés­re áll kész­pénz­ben az összeg. Meg­egyez­tek, hogy a sér­tett egy buda­pes­ti szál­lo­dá­ban fog talál­koz­ni 2 másik nővel, akik­nek meg­mu­tat­ja a kért összeget.

A sér­tet­tel az elkö­ve­tők rövid­del a római talál­ko­zó után, 2023. júni­us 26-ára, egy buda­pes­ti hotel­be beszél­ték meg a talál­kát. Az egyik nő azzal hívta fel a fér­fit, hogy két 25 év körü­li nő megy be majd hozzá a szál­lo­dá­ba. Utób­bi­ak – a vád­lot­tak - vol­tak azok, akik azért érkez­tek Magyar­or­szág­ra és a hely­szín­re, hogy a sér­tett által bemu­ta­tás­ra kerü­lő bank­je­gye­ket - a férfi figyel­mét kijátsz­va -  kicse­rél­jék a szerb nő által magá­val hozott, a ruhá­já­ban elrej­tett borí­ték­ra, amely­ben papír­la­pok vol­tak. A meg­té­vesz­tés érde­ké­ben a papír­la­pok mére­tük­ben közel azo­no­sak vol­tak a 100 és 200 eurós bankjegyekhez.

A vád­lot­tak a fenti, ún. „Rip deal” mód­szer alkal­ma­zá­sá­val egy­más cse­lek­mé­nyé­ről tudva meg­kí­sé­rel­ték meg­té­vesz­tés­sel meg­sze­rez­ni a közel 74 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő eurót, azon­ban a hely­szí­nen a sér­tett által elő­ző­leg érte­sí­tett rend­őrök vár­ták és elfog­ták őket.

Az intéz­ke­dés kez­de­tén az egyi­kük, egy szerb nő hamis sze­mé­lyi ada­to­kat közölt magá­ról, így azok kerül­tek bele az elő­ál­lí­tá­sá­ról készült jelen­tés­be, mint közokiratba.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két nőt külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, a szerb nőt ezen túl közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel is vádol­ta. A vád­lot­tak a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­mer­ték a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek miat­ti bűnös­sé­gü­ket, és lemond­tak a tár­gya­lás­hoz fűző­dő joguk­ról. A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a bol­gár nőt 1 év 6 hónap, tár­sát 2 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 2-2 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág területéről.

Az íté­let nem jog­erős, a vád­lot­tak és védő­ik eny­hí­té­sért fellebbeztek. 

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett köz­le­mény­hez tar­to­zó fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ami­kor a vád­lot­tak a hely­szín­re érkez­nek, illet­ve, ami­kor elfog­ják őket:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/75-millio-volt-a-tet

A rend­őr­ség által készí­tett fény­ké­pen a kicse­ré­lés­hez hasz­nál­ni szán­dé­kolt papír­kö­teg látható: 

200 ezer eurót akartak megszerezni ,,pénzkicserélős” csalással