Főoldal » Sajtó » A Legfőbb Ügyészség sajtóelérhetősége

A Legfőbb Ügyészség sajtóelérhetősége

Mun­ka­tár­sa­ink a 2001 óta műkö­dő saj­tó­szó­vi­vői háló­za­tot irá­nyít­ják.

A Leg­főbb Ügyész­ség Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Saj­tó­fő­osz­tá­lya tájé­koz­ta­tást ad:

chevron

a Leg­főbb Ügyész­ség hatás­kö­ré­be tar­to­zó ügy­ben foly­ta­tott ügyé­szi tevé­keny­ség­ről,

chevron

az egész ügyé­szi szer­ve­ze­tet érin­tő kér­dé­sek­ről,

chevron

az ügyész­ség által lefoly­ta­tott vizs­gá­lat­ról.

A konk­rét ügyek­kel kap­cso­la­tos meg­ke­re­sé­sek­kel köz­vet­le­nül a terü­le­ti­leg ille­té­kes szó­vi­vőhöz cél­sze­rű for­dul­ni.

A Leg­főbb Ügyész­ség Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Saj­tó­fő­osz­tá­lya a Nem­ze­ti Média- és Hír­köz­lé­si Ható­ság által bejegy­zett médiatartalom-szolgáltatókkal tart kap­cso­la­tot, a részük­re küldi a Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye­it.

Ha sze­ret­ne fel­ke­rül­ni a cím­lis­tánk­ra, kérem, küld­jön üze­ne­tet a sajto@mku.hu e-mail címre. 

A szó­vi­vői mun­kánk­ra vonat­ko­zó rész­le­tes sza­bá­lyo­kat a nyil­vá­nos­ság szá­má­ra adha­tó tájé­koz­ta­tás rend­jé­ről szóló, a leg­főbb ügyész 6/2018. (V.31.) LÜ uta­sí­tá­sa tar­tal­maz­za.

A 6/2018. (V.31.) LÜ uta­sí­tás tel­jes tar­tal­ma itt elér­he­tő

Elérhetőség:

Leg­főbb Ügyész­ség Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Saj­tó­fő­osz­tály
Cím: 1055 Buda­pest, Markó utca 16.
Tele­fon: 06-1-354-5774
E-mail: sajto@mku.hu