Főoldal » Hírek » Több, mint 4,5 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a két fér­fi­nak és egy nőnek, akik 2017. évtől Bony­há­don működ­te­tett bűn­szer­ve­zet­ben mun­ka­vál­la­lók után fize­ten­dő járu­lé­kok­ra és álta­lá­nos for­gal­mi adóra foly­tat­tak adó­el­ke­rü­lő tevé­keny­sé­get és ezzel össze­sen több, mint 4,5 mil­li­árd forint össze­gű vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a magyar állam költ­ség­ve­té­sé­nek.

A bűn­szer­ve­ze­tet egy házas­pár vezet­te és működ­tet­te, nekik adó­szak­mai taná­cso­kat nyúj­tott a fele­ség sógo­ra. A bűn­szer­ve­zet­ben lévő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok jel­lem­ző­en őrző-védelemmel fog­lal­koz­tak. Az elkö­ve­tők abból a cél­ból, hogy keve­sebb össze­gű ÁFA-t fizes­se­nek, vala­mint a mun­ka­vál­la­lók után ne kell­jen járu­lé­ko­kat fizet­ni egy három­szin­tű cég­há­ló­za­tot hoz­tak létre. A felső szin­ten lévő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok szer­ződ­tek külön­bö­ző őrzés­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­sok nyúj­tá­sá­ra, ehhez a közép­ső szin­ten lévő alvál­lal­ko­zó­kat vet­ték igény­be. Ezek a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok úgy­ne­ve­zett bukó­cé­ge­ket vet­tek igény­be továb­bi alvál­lal­ko­zó­ként, a mun­ka­vál­la­lók szín­leg hol az egyik, hol a másik ilyen cégbe vol­tak beje­lent­ve, azon­ban tény­le­ge­sen a közép­ső szin­ten lévő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok fog­lal­koz­tat­ták őket, a mun­ka­bé­rü­ket is innen kap­ták. Az egy­mást váltó alsó szin­ten lévő bukó­cé­gek a fog­lal­koz­ta­tás után a járu­lé­ko­kat nem fizet­ték meg, ezen felül fik­tív szám­lá­kat állí­tot­tak ki a közép­ső szin­ten lévő „meg­ren­de­lő” gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­nak.

A NAV Közép-Dunántúli Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga Komárom-Esztergom Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lya külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a bűn­szer­ve­ze­tet veze­tő házas­párt és a fele­ség sógo­rát.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sát ma egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, tekin­tet­tel arra, hogy velük szem­ben fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, továb­bá újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el.