Főoldal » Hírek » Ütközött, majd szó nélkül elhajtott – FOTÓKKAL – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 71 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 júli­u­sá­ban bal­ese­tet oko­zott Kapos­vá­ron, majd meg­ál­lás nél­kül távo­zott a hely­szín­ről.

A vád­lott az esti órák­ban egy kül­vá­ro­si utcá­ban köz­le­ke­dett autó­já­val, ahol ebben az idő­pont­ban az úttest jobb szé­lé­re húzód­va vára­ko­zott az a gép­jár­mű is, amely­nek nyi­tott bal olda­li hátsó ajta­ján beha­jol­va a sér­tett éppen a kis­lá­nyát akar­ta a gyer­mek­ülés­be rög­zí­te­ni. Ezt ész­lel­ve a vád­lott ugyan meg­pró­bál­ta kike­rül­ni a sér­tett autó­ját, de a szem­be­jö­vő for­ga­lom miatt még­sem tudott biz­ton­sá­gos oldal­tá­vol­sá­got tar­ta­ni, és – miköz­ben a sér­tett előle a saját autó­já­nak tető­le­me­zé­be kapasz­kod­va, annak küszö­bé­re ugrott fel – a vára­ko­zó gép­jár­mű ajta­já­nak ütkö­zött.

A vét­kes sofőr ugyan ész­lel­te a bal­ese­tet, de a hely­szí­nen nem állt meg, hanem távo­zott anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, hogy a bal­eset­ben megsérült-e vala­ki. A szem­ta­núk­tól kapott infor­má­ci­ók alap­ján azon­ban kapos­vá­ri rend­őrök rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a vád­lot­tat, aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban – bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zés­sel – pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben.

A fény­ké­pek a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készül­tek.