Főoldal » Hírek » Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a 28-as villamoson elkövetett emberölés ügyében

A három­fős vád­lot­ti tár­sa­ság és a sér­tett közöt­ti szó­vál­tás a sér­tett vil­la­mo­son utazó kis­ku­tyá­ja kap­csán indult ki. A vád sze­rint a vita során az egyik vád­lott mell­ka­son szúr­ta a sér­tet­tet, aki a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A három vád­lott - egy 44 éves és egy 39 éves férfi, vala­mint egy 30 éves nő - a vád­be­li idő­ben haj­lék­ta­lan­ként élt a fővá­ros terü­le­tén, ide­jük leg­na­gyobb részét a VIII. kerü­let, Sal­gó­tar­já­ni úton lévő, hasz­ná­la­ton kívü­li, elha­gya­tott épü­le­tek­ben töl­töt­ték. A három vád­lott közül a fér­fi­ak uno­ka­test­vé­rek, míg a nő a vád­be­li idő­szak­ban alkal­mi jel­le­gű pár­kap­cso­lat­ban állt a 44 éves fér­fi­val.

A vád­lot­tak, vala­mint a 39 éves férfi barát­nő­je 2020. ápri­lis 3-án, a fenti helyen szü­le­tés­na­pot ünne­pel­tek, majd az esti órák­ban – már itta­san – úgy dön­töt­tek, hogy egy elmen­nek egy dohány­bolt­ba továb­bi sze­szes­italt, vala­mint ciga­ret­tát vásá­rol­ni. Ennek érde­ké­ben a Kőbá­nyai úti vil­la­mos­meg­ál­ló­ba men­tek. A meg­ál­ló­ba éppen ekkor érke­zett a Blaha Lujza tér irá­nyá­ba köz­le­ke­dő, 28-as számú vil­la­mos, amely­nek első sze­rel­vé­nyé­re a tár­sa­ság fel­szállt.

Ugyan­ezen a vil­la­mo­son uta­zott a sér­tett és barát­ja, a sér­tett pórá­zon tar­tott kis­ter­me­tű kutyá­val együtt. A fel­szál­lást köve­tő­en, a 44 éves vád­lott meg­állt, hogy a sér­tett barát­já­nak ölé­ben lévő kutyát meg­si­mo­gas­sa, egy­ide­jű­leg pedig tár­sa­i­val együtt gúnyos meg­jegy­zé­se­ket tett a kis­ku­tyá­ra. A sér­tett ekkor fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy az érvény­ben lévő jár­vány­ügyi sza­bá­lyok­ra is figye­lem­mel, tart­sa magát távol a kutyá­já­tól. A vád­lott ennek hal­la­tán köte­ked­ni kez­dett a sér­tet­tel, akit nyom­ban ezután egy alka­lom­mal arcon is köpött, és emi­att közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki.

A szó­vál­tás során a vád­lott a ruhá­za­tá­ból elő­vett egy kést, és azzal fenye­ge­tő­en meg­in­dult a sér­tett felé. A sér­tett hát­rál­ni kez­dett, ekkor a barát­ja a védel­mé­re kelve fel­állt, és meg­in­dult volna a kés­sel fenye­ge­tő vád­lott irá­nyá­ba, ekkor azon­ban a vád­lott 39 éves társa - azért, hogy a férfi ne tud­jon segí­te­ni a sér­tett­nek - arcon ütöt­te a sér­tett barát­ját, aki az ütés hatá­sá­ra vissza­esett a szé­ké­be, az ölé­ben tar­tott kis­ku­tya pedig ekkor elsza­ladt. A kutya elsza­ba­du­lá­sa a sér­tett és barát­ja figyel­mét is elte­rel­te, ezt a pil­la­na­tot hasz­nál­ta ki a táma­dás­ra a vád­lott, aki a kés­sel mell­ka­son szúr­ta a vele szem­ben álló sér­tet­tet.

A sér­tett kia­bá­lá­sa hal­la­tán a vil­la­mos­ve­ze­tő meg­ál­lí­tot­ta a vil­la­most, majd annak ajta­ja­it kinyi­tot­ta. Ekkor a két férfi vád­lott és a velük lévő két nő leug­rott a vil­la­mos­ról, és futni kezd­tek. A kése­lő vád­lott a kést mene­kü­lés köz­ben átad­ta a 30 éves női tár­sá­nak. A nő a kést elő­ször a ruhá­za­tá­ba, majd a Kőbá­nyai úton lévő egyik hotel előt­ti beton virág­lá­dá­ba rej­tet­te.

A sér­tett is leszállt a vil­la­mos­ról és még meg­kér­te a körü­löt­te álló­kat, hogy hív­ja­nak hozzá men­tőt, illet­ve hogy keres­sék meg a kutyá­ját, azon­ban az elszen­ve­dett súlyos sérü­lés követ­kez­té­ben álla­po­ta roha­mo­san rom­lott, néhány per­cen belül esz­mé­le­tét vesz­tet­te, majd – az azon­nal érte­sí­tett men­tők gyors és szak­sze­rű ellá­tá­sa elle­né­re – a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő 44 éves fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­vel, 39 éves férfi tár­sát bűn­se­géd­let­tel, a 30 éves nőt pedig bűn­pár­to­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a 44 éves fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegyház-, férfi tár­sá­val szem­ben pedig bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, női tár­suk ese­té­ben pedig fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés a főügyész­ség indít­vá­nya. A két férfi letar­tóz­ta­tás­ban van, női tár­suk bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

Az ügy kap­csán a Fővá­ro­si Főügyész­ség koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mé­nye itt elér­he­tő: http://ugyeszseg.hu/a-fovarosi-fougyeszseg-inditvanyozta-a-28-as-villamoson-tortent-mult-penteki-emberoles-ket-gyanusitottjanak-a-letartoztatasat/

A rend­őr­ség koráb­bi köz­le­mé­nyei az aláb­bi lin­ken elér­he­tők: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/perceken-belul-elfogtak-a-rendorok http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-brfk-befejezte-a-28-as-villamoson-tavaly-tortent