Főoldal » Archív » A Fővárosi Főügyészség indítványozta a 28-as villamoson történt múlt pénteki emberölés két gyanúsítottjának a letartóztatását

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­já­nál a 2020. ápri­lis 3-án, pén­te­ken este, a 28-as vil­la­mos Buda­pest VIII. Kerü­let, Orczy tér kör­nyé­ki járat­sza­ka­szán elkö­ve­tett ember­ölés két gya­nú­sí­tott­já­nak – egy 43 éves és egy 38 éves fér­fi­nak – a letartóztatására.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint mind az ember­ölés bűn­tet­te meg­ala­po­zott gya­nú­já­val tet­tes­ként gya­nú­sí­tott idő­sebb férfi, mind a bűn­se­gé­di maga­tar­tás­sal gya­nú­sí­tott fia­ta­labb férfi ese­té­ben – a bűn­cse­lek­mény kiemelt tár­gyi súlya, az egzisz­ten­ci­á­lis körül­mé­nye­ik, továb­bá a bűn­tet­te­si múlt­juk miatt  -  meg­ál­la­pít­ha­tó a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az ügy egy továb­bi sze­rep­lő­jé­nek, egy 29 éves nőnek a bűn­ügyi fel­ügye­le­te elren­de­lé­sét is, akit ember­ölés­sel kap­cso­la­tos bűn­pár­to­lás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­já­val hall­ga­tott ki a rendőrség.

A kény­szer­in­téz­ke­dé­sek tár­gyá­ban a nyo­mo­zá­si bíró a mai napon dönt.