Főoldal » Hírek » Vasúti átjáróban ütközött a vonatnak a pizzafutár – fotóval – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat egy 23 éves balas­sa­gyar­ma­ti férfi ellen, aki a tilos jel­zés elle­né­re haladt be a vas­úti átjá­ró­ba, ahol egy vonat­tal ütkö­zött.

A vád sze­rint a piz­za­fu­tár­ként dol­go­zó férfi 2021. novem­ber 10. nap­ján dél­után, kifo­gás­ta­lan látá­si viszo­nyok között Nóg­rád köz­ség felől érke­zett mun­ka­adó­ja kis­te­her­gép­jár­mű­jé­vel egy lakott terü­le­ten kívü­li vas­úti átjá­ró­hoz. Figyel­met­len­sé­ge miatt nem ész­lel­te a fény­so­rom­pó tilos jel­zé­sét és behaj­tott az átjá­ró­ba. A Diós­je­nő felől Vácra köz­le­ke­dő menet­rend sze­rin­ti, két kocsi­ból álló vas­úti sze­rel­vény veze­tő­je a gép­ko­csi ész­le­lé­sé­nek pil­la­na­tá­ban hala­dék­ta­la­nul gyors­fé­ke­zett és hang­jel­zést alkal­ma­zott, azon­ban az ütkö­zést már nem kerül­het­te el: a teher­gép­ko­csi a vonat első részé­nek ütkö­zött, meg­pör­dült, majd az ellen­té­tes irá­nyú for­gal­mi sáv­ban állt meg, míg a vas­úti sze­rel­vény az ütkö­zés helyé­től mint­egy 70 méter­re tudott meg­áll­ni. 

A vona­ton utazó, a sze­mély­zet­tel együtt 11 ember közül nem sérült meg senki, a vád­lott a sze­ren­csé­nek köszön­he­tő­en csak könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A bal­eset követ­kez­té­ben egy vonat tel­je­sen, négy rész­le­ge­sen kima­radt, továb­bi öt vonat össze­sen 97 per­cet késett.

A férfi meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, misze­rint a fény­so­rom­pó piros jel­zé­se ese­tén a vas­úti átjá­ró­ban köz­le­ke­dő vonat­nak elsőbb­sé­get kell adni, ezzel a vona­ton uta­zók testi épsé­gét és a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát is veszé­lyez­tet­te.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a MÁV Zrt. 1.100.000 forin­tos kár­igé­nyé­nek meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indít­ványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

A vas­úti átke­lők­nél tör­tént bal­ese­tek veszé­lye­i­re hívja fel a figyel­met a „Jogod­ban áll tudni” című videó­so­ro­zat aláb­bi epi­zód­ja: http://ugyeszseg.hu/jogodban-all-tudni-vasuti-atkelo-autopalya-legyunk-ovatosak/