Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 10 év fegyházat kér az ügyész az erőszakos többszörös visszaeső kecskeméti rablóra - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 janu­ár­já­ban Kecs­ke­mé­ten az egyik isme­rő­sét ölés­sel fenye­get­te, majd néhány nap­pal később egy 17 éves fiú­tól tele­font és pénzt rabolt, vala­mint zsa­ro­lás­sal meg­sze­rez­te a fiú autóját.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. janu­ár 21-én dél­után elment az egyik isme­rő­sé­nek laká­sá­hoz, mert anya­gi vitá­ik vol­tak. A vád­lott a lép­cső­ház­ban meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet azzal, hogy őt és csa­lád­ját meg­öli, szétveri.

A vád­lott öt nap­pal később az egyik kecs­ke­mé­ti utcá­ban kisze­melt egy isme­ret­len 17 éves fiút, aki egy sze­mély­au­tót veze­tett. Ami­kor a sér­tett meg­állt, a vád­lott beült mellé a gép­ko­csi jobb­ol­da­li első ülé­sé­re és fel­szó­lí­tot­ta a fiút, hogy fuva­roz­za őt haza. A sér­tett ennek nem tett ele­get, ezért a vád­lott a jármű indí­tó­kul­csát kihúz­ta, magá­hoz vette, majd a fiú­nak a műszer­fal tete­jén lévő mobil­te­le­fon­ját és 10.000 forint kész­pén­zét eltette.

Fel­szó­lí­tot­ta a fiút, hogy száll­jon ki az autó­ból. A sér­tett azon­ban erre nem volt haj­lan­dó, ezért a vád­lott kiszállt és a kabát­já­nál meg­ra­gad­va kirán­gat­ta a kocsi­ból. Ezután a vád­lott beült a veze­tő­ülés­be, míg a sér­tett a jobb olda­li első ülés­re szállt be. Rövid idő múlva ismét meg­áll­tak, a sér­tett pedig vissza­kér­te az érté­ke­it. Erre a vád­lott a lopott tele­fon és pénz meg­tar­tá­sa érde­ké­ben pofon­vág­ta a fiút. A vád­lott azzal is fenye­get­te a rémült fiút, hogy „fogja be, mert kiüti”.

Ezután a vád­lott és a sér­tett fel­men­tek a vád­lott egyik isme­rő­sé­nek laká­sá­ra, ahol a vád­lott verés­sel fenye­get­ve arra kény­sze­rí­tet­te a fiút, hogy írás­ban mond­jon le az autó­já­nak tulaj­don­jo­gá­ról. A sér­tett elő­ször meg­ta­gad­ta ezt, majd ami­kor a vád­lott meg­pró­bál­ta pofon ütni és fejbe rúgni, félel­mé­ben meg­ír­ta a nyi­lat­ko­za­tot. A sér­tett­nek később sike­rült a tele­fon­ját vissza­sze­rez­nie és elme­ne­kül­nie, majd érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik lefog­lal­ták az autót.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség rab­lás bűn­tet­tén kívül zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel és zak­la­tás vét­sé­gé­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a bíró­ság beis­me­rés ese­tén 10 év fegy­ház­ra és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.