Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » 10 másodperc - 1 jogi ismeret: a fellebbezéshez való jog
A bün­te­tő­el­já­rást sza­bá­lyo­zó tör­vé­nyünk sze­rint az első­fo­kon hozott ügy­dön­tő hatá­ro­zat ellen fel­leb­be­zés­nek van helye.
 
Így, ha egy ügy­ben elő­ször szü­le­tik íté­let, az ellen min­den­kép­pen lehet fel­leb­bez­ni, nincs kivé­tel, füg­get­le­nül attól, hogy az íté­let bíró­ság elé állí­tás során, elő­ké­szí­tő ülé­sen vagy tár­gya­lá­son születik.
Kreatív, amin papírok és az igazságügyi kalapács látható