Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » 10 másodperc - 1 jogi ismeret: a gondatlanság I.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv van, hogy a bűn­cse­lek­mény gon­dat­lan elkö­ve­té­sét is bünteti.

Gon­dat­la­nul köve­ti el a bűn­cse­lek­ményt, aki tisz­tá­ban van azzal, hogy mit tesz, és azzal is, hogy mi lehet cse­lek­mé­nyé­nek a követ­kez­mé­nye. Ugyan­ak­kor könnyel­mű­en abban bízik, hogy ez a követ­kez­mény elma­rad.  A remény­ke­dé­se nem tel­je­sen alap­ta­lan, hiszen ha az lenne, akkor az elkö­ve­tés szán­dé­kos lenne. De nem is tel­jes­ség­gel ala­pos ez a biza­ko­dás, hiszen ha ala­pos lenne, bűnös­ség­ről sem beszélhetnénk.

Tipi­ku­san a köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mé­nyek­nél for­dul elő ez a bűnös­sé­gi forma. Hiszen a kanyar­ban előző autós nem akar össze­üt­köz­ni a szem­be­jö­vő­vel, és ha elég gyér a for­ga­lom, az autó­ja pedig gyors, van alap­ja arra a biza­ko­dás­ra, hogy nem lesz bal­eset. De ha mégis pont akkor érke­zik egy autó és össze­üt­köz­nek: gon­dat­lan bűn­cse­lek­mény történt.