Főoldal » Az ügyészségről » 10 másodperc - 1 jogi ismeret: A gondatlanság II.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv van, hogy a bűn­cse­lek­mény gon­dat­lan elkö­ve­té­sét is bünteti.

Gon­dat­la­nul köve­ti el a bűn­cse­lek­ményt az is, aki nem látja előre a cse­lek­mé­nye lehet­sé­ges követ­kez­mé­nyét, pedig ha kel­lő­en körül­te­kin­tő és figyel­mes, akkor azt lát­nia kel­lett volna.

Min­dig egyén­re viszo­nyít­va kell nézni, hogy az adott sze­mély­től az adott körül­mé­nyek között milyen gon­dos­ság lett volna elvár­ha­tó. Bizo­nyos fog­la­ko­zá­sok­nál, tevé­keny­sé­gek­nél az adott tevé­keny­ség­re vonat­ko­zó sza­bá­lyok ala­poz­zák meg azt, hogy milyen körül­te­kin­tés vár­ha­tó el.