Főoldal » Archív » 10 millió forintot raboltak Pécsett – vádemelés

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki két tár­sá­val együtt közel tíz mil­lió forin­tot rabolt egy pécsi vállalkozótól.

A sér­tett vál­lal­ko­zó­ként dol­go­zik, tevé­keny­sé­gét rész­ben laká­sán foly­tat­ja, ahol gyak­ran fogad ügy­fe­le­ket is.

A buda­pes­ti elkö­ve­tők erről isme­ret­len módon tudo­mást sze­rez­tek és elha­tá­roz­ták, hogy a vál­lal­ko­zót laká­sán kirabolják.

2017 júni­u­sá­ban, egyik este a sér­tett 22 óra körül ott­hon tar­tóz­ko­dott, mikor a feke­te masz­kot vise­lő elkö­ve­tők a lakás­ba beron­tot­tak. A sér­tet­tet a föld­re lök­ték, hasra fek­tet­ték, keze­it műanyag gyors­kö­tö­ző­vel össze­kö­töt­ték. Miköz­ben a pénzt köve­tel­ték tőle a föl­dön fekvő sér­tet­tet fel­vált­va test­szer­te ütöt­ték, rúgták.

Az egyik elkö­ve­tő a kony­há­ból egy kést vett elő, majd fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy adja át a pén­zét külön­ben füle­it levág­ja. Mind­ezt alá­tá­maszt­va met­szé­se­ket ejtett a sér­tett füle­in. Az elkö­ve­tők a kuta­tás során meg­ta­lál­ták gép­ko­csi­já­nak indí­tó­kul­csát, vala­mint közel tíz mil­lió forint össze­gű készpénzét.

Idő­köz­ben a szom­széd han­go­kat hal­lott a sér­tett háza felől, majd az abla­kon kinéz­ve látta, hogy a lakás­ban álar­cot vise­lő sze­mé­lyek tar­tóz­kod­nak, ezért érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. Az elkö­ve­tők ész­lel­ték a kiér­ke­ző rend­őrö­ket, ezért a rabolt pénz­zel együtt a hely­szín­ről elmenekültek.

Az elkö­ve­tők fel­ku­ta­tá­sa során a rend­őr­ség a vád­lot­tat meg­ta­lál­ta, tőle a rabolt pénz­ből 8,5 mil­lió forin­tot fog­lal­tak le. A vád­lott két tár­sát az eljá­rás során fel­ku­tat­ni mind­ezi­dá­ig nem sikerült.

A vád­lott cse­lek­mé­nye fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san jelen­tős érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5-15 évig ter­je­dő szabadságvesztés.