Főoldal » Az ügyészségről » 10 másodperc - 1 jogi ismeret: büntetővégzés
Nem fel­tét­le­nül szük­sé­ges tár­gya­lás ahhoz, hogy a bíró­ság eldönt­se az ügyet - a bün­te­tő­vég­zést a bíró ugyan­is ira­tok alap­ján hozza meg és ha annak tar­tal­má­val az eljá­rás részt­ve­vői egyet­ér­te­nek, az ugyan­olyan íté­let­nek szá­mít, mint ha tár­gya­lás után szü­le­tett volna.
 
Ugyan­ak­kor, ha a bün­te­tő­vég­zés tar­tal­má­val a vád­lott, a védő, vagy az ügyész nem ért egyet, akkor kér­he­tik, hogy az ügyet tár­gya­lá­son folytassák.