Főoldal » Hírek » 100 millió forintot meghaladó értékű hamis eurót akartak forgalomba hozni a gyanúsítottak

A Somogy Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze indít­ványt tett annak a két buda­pes­ti – 36 és 52 éves - fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik a gyanú sze­rint 50 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó össze­gű hamis eurót sze­rez­tek meg azzal a cél­lal, hogy később for­ga­lom­ba hozzák.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a hamis bank­je­gye­ket a fia­ta­labb férfi sze­rez­te be, majd több embert is meg­ke­re­sett ked­ve­ző pénz­vál­tá­si aján­lat­tok­kal, és ahhoz, aki érdek­lő­dést muta­tott, elküld­te 52 éves tár­sát. A gya­nú­sí­tot­tak egy eset­ben 46 mil­lió forint érté­kű hamis eurót „adtak el” 39 mil­lió forint érték­ben, míg egy másik eset­ben 55 mil­lió forint érté­kű pénzt kísé­rel­tek meg érté­ke­sí­te­ni, de ennél az eset­nél a sió­fo­ki rend­őrök raj­tuk ütöttek.

A bíró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a szom­ba­ti napon meg­tar­tott ülé­sén az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.