Főoldal » Hírek » 11 éves ismerőséről készült pornográf videót osztott meg az osztálycsoportban – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés miatt vádat emelt egy fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki a 11 éves lány­is­me­rő­sé­ről kapott por­nog­ráf vide­ót meg­osz­tot­ta a lány osztálycsoportjában.

 A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú fiú 2021-ben az egyik közös­sé­gi olda­lon meg­is­mer­ke­dett egy 11 éves lánnyal, akit ezután bevett egy zárt cso­port­ba. Ott egy isme­ret­len sze­mély­azo­nos­sá­gú pro­fil­lal ren­del­ke­ző sze­mély szin­tén beszél­get­ni kez­dett a lánnyal és több­ször kérte, hogy mutas­sa meg neki a nemi szer­vét. A kis­ko­rú sér­tett végül a laká­suk mos­dó­já­ban készí­tett magá­ról egy fel­tá­rul­ko­zó, a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal ábrá­zo­ló vide­ót, amit elkül­dött az isme­ret­len sze­mély­nek. A por­nog­ráf fel­vé­tel elju­tott a fia­tal­ko­rú vád­lott­hoz is.

A kis­lány eköz­ben lét­re­ho­zott egy osz­tály­tár­sa­i­ból álló cso­por­tot, amely­be fel­vet­te a közös­sé­gi olda­lon meg­is­mert vád­lot­tat is. A fiú azon­ban vissza­él­ve a sér­tett bizal­má­val, a bir­to­ká­ban lévő por­nog­ráf vide­ót 2022 janu­ár­já­ban köz­zé­tet­te az osz­tály­cso­port­ban úgy, hogy meg is nevez­ve a kis­ko­rú sér­tet­tet, egy­ér­tel­mű­vé téve, hogy a fel­vé­te­len ő látható.

A vád­lott a fel­vé­tel enge­dély nél­kü­li fel­töl­té­sé­vel jelen­tős érdek­sé­rel­met okozott.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rút a gyer­mek­por­nog­rá­fia súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel, vala­mint külön­le­ges adat­ra elkö­ve­tett sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­nek kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a fia­tal­ko­rú párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll. Ügyé­ben a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.