Főoldal » Hírek » 110 km/óra felett ment 30 km/órás szakaszon - halálos balesetet okozott - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves  férfi ellen, aki lakott terü­le­ten belül 110 km/h felet­ti sebes­ség­gel gázolt el egy gyalogost.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021 szep­tem­be­ré­ben, az éjsza­kai órák­ban Sop­ron bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett 117-119 km/h sebes­ség­gel olyan útsza­ka­szon, ahol a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­ség 30 km/h volt.

A ter­helt ezzel a sebes­ség­gel ért egy jobb­ra ívelő útka­nyar­hoz, melyet a fizi­ka sza­bá­lyai alap­ján leg­fel­jebb 108-113 km/h sebes­ség­gel lehe­tett volna beven­ni. A túl­zott sebes­ség miatt a sofőr nem tudta követ­ni az út vonal­ve­ze­té­sét, fel­sod­ró­dott a jár­dá­ra, ahol elütöt­te az ott gya­lo­go­san köz­le­ke­dő, har­min­cas éve­i­ben járó sértettet.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Győri Járá­si Ügyész­ség a ter­helt ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat, vele szem­ben öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra is tett indítványt.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.