Főoldal » Hírek » 12 és 13 évesek raboltak – vádemelés – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Három gye­rek hoz­zá­juk hason­ló korú gye­re­ke­ket pró­bált kira­bol­ni a IV. kerü­let­ben. A fia­tal­ko­rú­ak ügyé­sze a 12 és 13 éves elkö­ve­tők­kel szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést indít­vá­nyoz, 11 éves tár­suk ese­té­ben azon­ban az eljá­rást - az élet­ko­ra miatt - meg kel­lett szüntetni.

A vád­irat sze­rint a két fia­tal­ko­rú vád­lott - az elkö­ve­tés­kor 12 és 13 éves fiúk - egy har­ma­dik, az elkö­ve­tés ide­jén 11 éves tár­suk­kal együtt, 2018. novem­ber 6-án egy IV. kerü­le­ti tár­sas­ház­nál táma­dott meg két 14 éves fiút. A vád­lot­tak és gyer­mek­ko­rú tár­suk oda­lép­tek a tár­sas­ház kapu­já­ban beszél­ge­tő két kis­ko­rú­hoz azért, hogy a mobil­te­le­fon­ja­i­kat meg­sze­rez­zék. A fia­tal táma­dók elő­ször a pon­tos idő felől érdek­lőd­tek, majd köte­ked­ni kezd­tek a sér­tet­tek­kel. A sér­tet­tek tar­tot­tak a vád­lot­tak­tól és tár­suk­tól, ezért az egyi­kük a tár­sas­ház kapu­te­le­fon­já­hoz lépett, mert a lép­cső­ház­ba akart beme­ne­kül­ni. A 13 éves vád­lott ezt meg­aka­dá­lyoz­ta úgy, hogy a kezé­vel leta­kar­ta a kapu­te­le­font és köz­ben közöl­te is a sér­tet­tel, hogy nem mehet be a kapun. A sér­tett fiú ekkor hát­rál­ni kez­dett, pró­bált kitér­ni a 13 éves táma­dó elől, aki verés­sel fenyegette.

Mind­eköz­ben a vád­lott két társa a másik kis­ko­rú sér­tet­tel köte­ke­dett. Ennek során a 12 éves vád­lott ököl­lel a sér­tett felé ütött, aki­nek azon­ban a kezé­vel sike­rült elhá­rí­ta­nia a táma­dást. A gyer­mek­ko­rú fiú ezután meg­rúg­ta a sér­tet­tet a térd­haj­la­tá­nál. A meg­tá­ma­dott fiú ekkor mene­kül­ni kez­dett, táma­dói utána futottak.

Ezt látva, a másik sér­tett is futni kez­dett a barát­ja után. A vád­lot­tak és tár­suk a sér­tet­te­ket tovább­ra is követ­ték, és őket verés­sel fenye­get­ték. Később az egyik sér­tett­nek sike­rült beme­ne­kül­nie egy élel­mi­szer­bolt­ba, ahol az eladó segít­sé­gét kérte, aki­vel együtt érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. Mind­eköz­ben a másik sér­tett­nek is sike­rült elme­ne­kül­nie a táma­dók elől. A rend­őrök még aznap elfog­ták a támadókat.

A fia­tal­ko­rú vád­lot­tak élet­ko­ra miatt kiren­delt szak­ér­tők meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a 12 és a 13 éves fiú beszá­mít­ha­tó és ren­del­ke­zik a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­hez szük­sé­ges belá­tá­si képes­ség­gel. Az elkö­ve­tés­kor még csak 11 éves tár­suk­kal szem­ben azon­ban az eljá­rást gyer­mek­kor, mint bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró ok miatt meg kel­lett szüntetni.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a 12 és a 13 éves fiú ellen vádat emelt 2 rend­be­li cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tett kísér­le­te miatt és azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést szab­jon ki velük szemben.

A fia­tal­ko­rú­val szem­ben kisza­bott bün­te­tés vagy alkal­ma­zott intéz­ke­dés célja első­sor­ban az, hogy a fia­tal­ko­rú helyes irány­ba fej­lőd­jön, és a tár­sa­da­lom hasz­nos tag­já­vá vál­jon, erre tekin­tet­tel a fia­tal­ko­rú neve­lé­sét kell szem előtt tar­ta­ni. Javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés akkor szab­ha­tó ki, ha a fia­tal­ko­rú neve­lé­se érde­ké­ben inté­ze­ti elhe­lye­zé­se szükséges.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az egyik sér­tet­tel szem­be­ni táma­dás egy rész­le­te látható.