Főoldal » Hírek » 12 éves gyermekét tanította vezetni – vizesárokban kötöttek ki- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron két napon keresz­tül taní­tot­ta vezet­ni kis­ko­rú gyermekét.

A vád­irat sze­rint a vád­lott­nál volt kap­cso­lat­tar­tá­son 12 éves gyer­me­ke 2020. augusz­tus 1. és 2. nap­ja­in az egyik megye­be­li falu­ban. Az első nap a vád­lott meg­mu­tat­ta lányá­nak, hogy hogyan lehet bein­dí­ta­ni a ház udva­rán álló sze­mély­gép­ko­csit, a másik nap a vád­lott meg­en­ged­te, hogy gyer­me­ke az utcán par­ko­ló gép­ko­csit bein­dít­sa, majd vezes­se is. A vád­lott a veze­tő mel­let­ti uta­sü­lé­sen fog­lalt helyet, ami­kor az elin­du­lást köve­tő­en egyre job­ban fel­gyor­sul­va egy vil­lany­osz­lop elé kerül­tek. A kis­lány meg­ijedt, azt kike­rül­ni nem tudta, ekkor a vád­lott a kor­mány­hoz nyúlt és még sike­rült elkor­má­nyoz­nia az autót. Ezzel egy idő­ben azon­ban a gyer­mek a fék helyett a gáz­pe­dál­ra lépett, míg a vád­lott pró­bál­ta a kor­mányt fél­re­húz­ni. Az autó­val végül az úttest túl­ol­da­lán levő fának haj­tot­tak és az út mel­let­ti víz­el­ve­ze­tő árok­ban áll­tak meg.

A gép­ko­csit veze­tő kis­ko­rú biz­ton­sá­gi öve sem volt bekap­csol­va, mely­nek követ­kez­té­ben a fejét, vala­mint tér­dét beüt­ve 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­se vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.