Főoldal » Hírek » 12 éves lányt dolgoztattak prostituáltként Budapesten - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy három­ta­gú, fia­tal lányok­ból álló tár­sa­ság­gal szem­ben, akik 2020 feb­ru­ár­já­ban - majd az egyi­kük 2021 már­ci­u­sá­ban is - anya­gi haszon­szer­zés érde­ké­ben kis­ko­rú lányo­kat bír­tak rá, vagy pró­bál­tak rábír­ni arra, hogy fér­fi­ak részé­re sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyújtsanak. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - az elkö­ve­tés­kor 16, 15 és 20 éves lányok - 2020. feb­ru­ár 18-án talál­koz­tak az akkor 12 éves, élet­ko­ra, csa­lá­di hát­te­re és anya­gi lehe­tő­sé­gei miatt könnyen befo­lyá­sol­ha­tó, kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő sér­tet­tel. A vád­lot­tak rövid isme­ret­ség után a lánnyal együtt a IX. kerü­let, Üllői útra men­tek, ahol a 16 éves elkö­ve­tő rávet­te a kis­ko­rú sér­tet­tet arra, hogy végez­zen pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, egy­út­tal meg­ígér­te, hogy a szex­mun­ká­ért kapott pénz felét meg­kap­ja. A sér­tet­tet a nála idő­sebb lány hatá­ro­zott, fenye­ge­tő stí­lu­sa meg­ijesz­tet­te, és nem mert ellent­mon­da­ni neki, ezért a vád­lott köz­ve­tí­té­sé­vel sze­xu­á­lis aktust léte­sí­tett egy szá­má­ra isme­ret­len férfival.

A vád­lott két társa eköz­ben egy másik, szin­tén 18. év alat­ti lányt pró­bált pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­te­ni, ennek érde­ké­ben a til­ta­ko­zó sér­tet­tet ököl­lel, több­ször meg­ütöt­ték. A bán­tal­ma­zás­nak szem­ta­nú­ja volt az előb­bi ügy­fél­től éppen vissza­té­rő 12 éves sér­tett, aki­ben a másik lány bán­tal­ma­zá­sa félel­met kel­tett, és ennek hatá­sá­ra még ugyan­azon a napon, továb­bi három fér­fi­val léte­sí­tett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot, az ebből szár­ma­zó pénzt pedig átad­ta az elkövetőknek.

A vád sze­rint továb­bá, a 16 éves lány 2021 már­ci­u­sá­ban egy másik, szin­tén nehéz élet­hely­zet­ben lévő kis­ko­rút vett rá pros­ti­tú­ci­ó­ra azzal az ígé­ret­tel, hogy a szol­gál­ta­tá­sért kapott pénzt eloszt­ják egy­más között. Az elkö­ve­tő a 16 éves lányt egy IV. kerü­le­ti lakás­hoz kísér­te, ahol a sér­tett sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­tott egy - az élet­ko­rá­ról tudo­más­sal bíró - fér­fi­nak. Ami­kor a sér­tett más­nap, az újabb fel­hí­vás­ra már nemet mon­dott, a vád­lott meg­fe­nye­get­te, hogy komp­ro­mit­tá­ló vide­ót tesz közzé róla az inter­ne­ten. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett még több alka­lom­mal nyúj­tott sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást ugyan­an­nak a férfinak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben 18. év alat­ti sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A főügyész­ség a gyer­mek­pros­ti­tú­ci­ót kihasz­ná­ló fér­fi­val szem­ben is vádat emelt. A vád­irat­ban mind a négy vád­lot­tal szem­ben - a fia­tal­ko­rú­ak ese­té­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó - sza­bad­ság­vesz­tés­re irá­nyul az ügyé­szi indítvány