Főoldal » Archív » 120 ember járt pórul az ál-webáruházzal - A Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt azzal a nővel szem­ben, aki üres web­áru­há­zá­ban hir­de­tett ter­mé­kei árát elkér­te, de egyet­len vevő­nek sem küld­te el, 120 embert káro­sít­va meg ezzel.

A bűn­ügy vád­lott­já­nak, egy fia­tal buda­pes­ti nőnek 2014-ben nem volt mun­ká­ja, kere­se­te. Ezért elha­tá­roz­ta, hogy inter­ne­tes web­áru­há­zat hoz létre, ahol már­kás órá­kat, éksze­re­ket, ruhát, gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­kö­zö­ket kínál. A websho­pot neve­sebb inter­ne­tes áru­há­zak olda­la­in is hirdette.

A hir­de­tés­re jelent­ke­ző vevők­kel a ter­mé­kek 3.000,- forint­tól 50.000,- forin­tig ter­je­dő árát és a szál­lí­tás díját külön erre a célra nyi­tott bank­szám­lá­ra előre átutal­tat­ta. A meg­ren­de­lés vissza­iga­zo­lá­sa­kor arra hivat­ko­zott a vád­lott, hogy az árut kül­föld­ről fogja besze­rez­ni. Ekkor még az e-mail címét és a tele­fon­szá­mát is megadta.

A nőnek azon­ban sem­mi­lyen for­rá­sa nem volt ahhoz, hogy a meg­ren­delt áru­kat besze­rez­ze, sőt az nem is állt szán­dé­ká­ban. Webshop­ját kizá­ró­lag azért hozta létre, hogy ezzel a mód­szer­rel pénz­hez jus­son és abból megéljen.

A meg­ren­delt áru­kat váró és egyre türel­met­le­nebb vevő­ket elfog­lalt­sá­gá­val, áren­ged­ménnyel, vigasz aján­dék­kal hite­get­te, majd egy idő után elér­he­tet­len­né vált. A befi­ze­tett vétel­ár­ból két sér­tett­nek fize­tett vissza 7.000,- illet­ve 20.000,- forintot.

A vád­lott 2014 janu­ár­ja és szep­tem­be­re között 120, az ország szá­mos pont­já­ról jelent­ke­ző vevő­től közel egy mil­lió forint­hoz jutott hozzá jogtalanul.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja a nőt, aki­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Buda­pest, 2016. szep­tem­ber 29. napján

Dr. Szabó Ferenc

főügyész

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye