Főoldal » Archív » 13 éves akart kirabolni egy gyereket Szerencsen

Rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fia­tal­ko­rú fú ellen.

A vád­lott fiú 2017 júni­u­sá­ban Sze­rencs bel­vá­ro­sá­ban sétál­ga­tott, ami­kor meg­lát­ta a vele egy­ko­rú sér­tett fiút, kezé­ben egy ötven­ezer forint érté­kű mobil­te­le­fon­nal. Oda­ment a sér­tett­hez és beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett. Rövid idő múlva elő­rán­tott a zse­bé­ből egy eldob­ha­tó „biz­ton­sá­gi” borot­vát és azzal fenye­get­te a sér­tet­tet, hogy meg­vág­ja, ha nem adja át a telefont.

A sér­tett erre nem volt haj­lan­dó, ezért a vád­lott közöl­te vele, hogy akkor vere­ked­je­nek meg a készü­lé­kért. Mivel a sér­tett ezt sem tel­je­sí­tet­te, ezért fel­szó­lí­tot­ta, hogy adjon át három­ezer forintot.

A sér­tett fiú, hogy sza­ba­dul­jon a hely­zet­ből, közöl­te, hogy csak úgy tud pénzt adni, ha haza­megy. A vád­lott szo­ro­san a sér­tett testi közel­sé­gé­ben kísér­te a fiút hazá­ig. Itt a sér­tett bement a házba és any­já­nak elmond­ta a tör­tén­te­ket. A szülő kiment az utcá­ra, de ekkor a vád­lott elsza­ladt. A rend­őrök nem sok­kal ezután elfogták.

Az idő­köz­ben újabb cse­lek­mény miatt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba kerü­lő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség javí­tó inté­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét indítványozta.