Főoldal » Hírek » 13 éves fiút akart kirabolni - bíróság elé állította az ügyészség - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 20 éves férfi idén janu­ár­ban az utcán táma­dott meg egy 13 éves fiút, aki­nek a mobil­te­le­fon­ját akar­ta meg­sze­rez­ni, és ennek érde­ké­ben bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a táma­dót gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, amely­nek ered­mé­nye­ként a bíró­ság őt jog­erő­sen 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A ter­helt 2022. janu­ár 31-én, kora dél­után, az egyik buda­pes­ti vil­la­mo­son figyelt fel a 13 éves sér­tett­re, akit leszáll­va köve­tett. A ter­helt a XIII. kerü­let, Nép­für­dő utcá­ban oda­lé­pett a fiú­hoz, és közöl­te, ha nem adja oda neki a mobil­te­le­fon­ját, akkor meg­ve­ri. A meg­fe­nye­ge­tett fiú kérte a ter­hel­tet, hogy hagy­ja őt békén, majd ami­kor a táma­dó­ja a vál­lá­ra tette a kezét, azt ellök­te magá­tól. Ekkor a férfi ököl­lel arcon ütöt­te a kis­ko­rú sér­tet­tet, majd a tele­fon meg­szer­zé­se érde­ké­ben elé állt, és őt ököl­lel ismét meg­ütöt­te. A köze­li gya­log­át­ke­lő­hely­nél ekkor a lámpa zöld­re vál­tott, ezt kihasz­nál­va a sér­tett el tudott mene­kül­ni. A táma­dó így végül érték meg­szer­zé­se nél­kül hagy­ta el a helyszínt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XIII. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga a szük­sé­ges bizo­nyí­té­ko­kat besze­rez­te, ennek ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a 20 éves fér­fit vád­dal egye­ző­en, rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let jog­erős. 

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a ter­helt a rab­lás előtt köve­ti a sértettet.