Főoldal » Hírek » 13 évesen rabolt – vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A fia­tal­ko­rú fiú két kor­tár­sát rabol­ta ki a vád sze­rint. A fia­tal­ko­rú­ak ügyé­sze javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést indít­vá­nyoz vele szemben.

A vád­irat sze­rint a 13 éves fiú 2019 decem­be­ré­ben egy XXI. kerü­le­ti busz­meg­ál­ló­ban oda­lé­pett két, szin­tén 14 éven aluli fiú­hoz, majd az egyi­kük­be bele­kö­tött azzal a valót­lan állí­tás­sal, hogy a fiú a vád­lott édes­any­ját szi­dal­maz­ta. A fia­tal­ko­rú vád­lott egy kés­sel meg is fenye­get­te az állí­tó­la­gos szidalmazót.

A vád­lott 2020 janu­ár­já­ban egy XXI. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont­ban ismét talál­ko­zott a másik két fiú­val, akik a koráb­bi eset miatt fél­tek tőle. A fia­tal­ko­rú kihív­ta őket a bevá­sár­ló­köz­pont­ból, majd a mel­let­te lévő egyik épü­let falá­hoz állí­tot­ta a két sér­tet­tet, egyi­kü­ket bán­tal­maz­ta is, majd pénzt vett el tőlük. A táma­dó az egyik sér­tett mobil­te­le­fon­ját is elvet­te, azt azon­ban a sér­tett vissza tudta sze­rez­ni. A vád­lott ezután elhagy­ta a hely­színt, előt­te azon­ban még közöl­te a sér­tet­tek­kel, hogy leg­kö­ze­lebb ismét elve­szi a pénzüket.

A  cse­pe­li nyo­mo­zók fel­de­rí­tet­ték az ügyet és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a fia­tal­ko­rút. A vád­lott élet­ko­ra miatt kiren­delt szak­ér­tők meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a fia­tal beszá­mít­ha­tó és ren­del­ke­zik a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­hez szük­sé­ges belá­tá­si képességgel.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge vádat emelt a fiú ellen 2 rend­be­li rab­lás bűn­tet­te miatt és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság szab­jon ki vele szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti nevelést.

A fia­tal­ko­rú­val szem­ben kisza­bott bün­te­tés vagy alkal­ma­zott intéz­ke­dés célja első­sor­ban az, hogy a fia­tal­ko­rú helyes irány­ba fej­lőd­jön, és a tár­sa­da­lom hasz­nos tag­já­vá vál­jon, erre tekin­tet­tel a fia­tal­ko­rú neve­lé­sét kell szem előtt tar­ta­ni. Javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés akkor szab­ha­tó ki, ha a fia­tal­ko­rú neve­lé­se érde­ké­ben inté­ze­ti elhe­lye­zé­se szükséges.