Főoldal » Hírek » 13 kg marihuánát szállító szerb drogfutár büntetésének súlyosbítására indítvány - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő szerb fér­fi­val szem­ben, akit a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen 6 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év kiuta­sí­tás­ra ítélt.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2020. októ­ber 25. nap­ján egy isme­ret­len, szer­bül beszé­lő sze­mély meg­bí­zá­sá­ból közel 13 kg mari­hu­á­nát szál­lí­tott Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra a sze­mély­gép­ko­csi­já­nak üzemanyag-tartályába, vala­mint pót­ke­re­ké­be elrej­tett cso­ma­gok­ban, ame­lyet Prá­gá­ba sze­re­tett volna eljut­tat­ni. A férfi a dél­utá­ni órák­ban Tom­pá­nál lépte át a magyar határt, azon­ban a pénz­ügy­őrök a vám­vizs­gá­lat alkal­má­val meg­ta­lál­ták a jár­mű­ben elrej­tett kábí­tó­szert és a férfi ellen bün­te­tő­el­já­rást indí­tot­tak.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben az ügyész­ség a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és a kiuta­sí­tás súlyo­sí­tá­sa, a vád­lott és védő­je pedig a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fel­leb­be­zett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló ügyész­sé­gi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, míg a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket alap­ta­lan­nak ítél­ve az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra, a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és kiuta­sí­tás súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek tár­gyá­ban a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­tést hozni.