Főoldal » Archív » 15 év után is életfogytiglan a büntetés

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az un. T. Esz­ter ügy­ben az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozza.

Mint ismert, a Győri Tör­vény­szék a 2018. júni­us 4. nap­ján meg­ho­zott íté­le­té­ben a gönyűi fér­fit a 2003. szep­tem­ber 22. nap­ján aljas indok­ból és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sá­nak lehe­tő­sé­ge leg­ko­ráb­ban har­minc év eltel­té­vel vizsgálható.

A vád­nak meg­fe­le­lő nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lott figyel­met­len veze­té­se miatt gép­ko­csi­já­val elso­dor­ta a kerék­pá­ro­zó 22 éves nőt, aki az esés követ­kez­té­ben esz­mé­le­tét veszí­tet­te. A vád­lott, miu­tán mind­eze­ket ész­lel­te, úgy gon­dol­ta, hogy a sér­tett meg­halt, ezért a fele­lős­ség­re voná­sa elke­rü­lé­se végett a nyo­mok eltün­te­té­se mel­lett dön­tött. A kerék­párt az útszé­li növény­zet­be dobta, a sér­tet­tet pedig a cso­mag­tar­tó­ba rakta, majd elin­dult, azon­ban útköz­ben ész­lel­te, hogy a nő mozog és han­go­kat hal­lat, ezért elha­tá­roz­ta, hogy meg­öli. Egy dűlő­úton meg­állt, a kézzel-lábbal véde­ke­ző sér­tet­tet a cso­mag­tar­tó­ból kihúz­ta, hosszan von­szol­ta a gazos-bokros terü­le­ten, köz­ben arcon is ütöt­te, majd több per­cen keresz­tül kéz­zel foj­to­gat­ta, végül a közel­ben talált bála­kö­tö­ző zsi­neg­gel meg­foj­tot­ta. A sér­tett holt­tes­tét más­nap talál­ták meg, míg a gyil­kos­ság elkö­ve­tő­jét 14 évvel később.

Az első­fo­kú ügyész az íté­le­tet tudo­má­sul vette, az íté­let ellen a vád­lott és a védő fellebbezett.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, pél­da­sze­rű a szi­go­rú­sá­ga és az indo­ko­lá­sa. A fia­tal élet értel­met­len kiol­tá­sa, az ezzel páro­su­ló értel­met­len bru­ta­li­tás a cse­lek­mény elkö­ve­té­se után 15 évvel is a lehe­tő leg­szi­go­rúbb bün­te­tés kisza­bá­sát indokolja.