Főoldal » Archív » 15 éves fiút molesztált egy fodrászként dolgozó férfi Budapesten – gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt állí­tot­ta bíró­ság elé gyor­sí­tott eljá­rás­ban a 64 éves fér­fit, akit az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a bíró­ság vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítélt.

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lott egy XXI. kerü­le­ti fod­rá­szat­ban dol­go­zott fod­rász­ként, ahova pár nap­pal ezelőtt, 2016. szep­tem­ber 26-án a dél­utá­ni órák­ban a 15 éves sér­tett haj­vá­gás cél­já­ból tért be. A fod­rász üzlet­ben raj­tuk kívül más sze­mély nem tar­tóz­ko­dott. A 64 éves férfi rövid­del a haj­vá­gás meg­kez­dé­sét köve­tő­en, nemi vágyá­nak fel­kel­té­se cél­já­ból a sér­tet­tet annak ruhá­za­tán keresz­tül simo­gat­ni, fog­dos­ni kezd­te, miköz­ben közöl­te vele, hogy szí­ve­sen fizet­ne neki sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyért. Eköz­ben a vád­lott a helyi­ség abla­kán leen­ged­te a redőnyt és a bejá­ra­ti ajtót is kulcs­ra zárta – úgy, hogy a kul­csot a zár­ban hagy­ta -, majd ezután a cse­lek­mé­nyét foly­tat­ta. A sér­tett fiú több­ször meg­kér­te a vád­lot­tat, hogy fejez­ze be, amit csi­nál, ő azon­ban tovább­ra is zak­lat­ta, vala­mint sze­xu­á­lis cél­za­tú aján­la­tot, illet­ve olyan jel­le­gű kér­dé­se­ket tett fel neki, ami­vel embe­ri mél­tó­sá­gá­ban súlyo­san megsértette.

A fiú végül a bejá­ra­ti ajtó­hoz lépett, azt a zár­ban lévő kulccsal kinyi­tot­ta és elsi­e­tett a hely­szín­ről, ezután pedig tele­fo­non érte­sí­tet­te édes­anyát a tör­tén­tek­ről, aki­vel ezt köve­tő­en nyom­ban fel­je­len­tést tettek.

A Buda­pes­ti XXI. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az őri­zet­ben lévő fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban, 72 órán belül bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét, és ezért őt 1 év 4 hónap letöl­ten­dő fog­ház­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jogerős.

Buda­pest, 2016. szep­tem­ber 29.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye