Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 15 éves kiskorú szúrt hason egy fiatal felnőttet – letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 15 éves hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fiú­nak, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott egy hely­be­li fia­tal­nak, majd még továb­bi három sér­tet­tet bántalmazott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2022. szep­tem­ber 30. nap­ján, rövid­del éjfél előtt egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi kis­ven­dég­lő előtt rövid szó­vál­tást köve­tő­en kés­sel hasba szúrt egy hely­be­li fia­talt. A sér­tet­tet élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban kór­ház­ba szál­lí­tot­ták és sür­gős­ség­gel meg­mű­töt­ték. A fiú a hely­szín­ről bicik­li­vel elhajtott.

Ezt köve­tő­en két nap­pal a kis­ko­rú gya­nú­sí­tott ugyan­csak Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen, az egyik ját­szó­té­ren egy fém tárggyal fejen ütött egy fér­fit, majd egy a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó másik sér­tet­tet fejen ütött és meg­rug­do­sott, könnyű és súlyos sérü­lé­se­ket okoz­va. Továb­bi egy hét eltel­té­vel a gya­nú­sí­tott az egyik helyi sport­csar­nok előtt egy szál ciga­ret­ta miatt keve­re­dett nézet­el­té­rés­be egy kis­ko­rú fiú­val, akit ezután meg­ütött, nya­ká­nál fogva a föld­re vitt és meg­fe­nye­ge­tett, hogy levág­ja a fejét.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a bűn­is­mét­lés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a fiú letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja fog dön­te­ni mai napon.