Főoldal » Archív » 15 sértettet csapott be – vádemelés egy internetes csaló ellen Kiskunhalason

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy román állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, aki 2012 máju­sa és 2015 júli­u­sa között az inter­ne­ten fel­adott valót­lan hir­de­té­sek­kel sze­mély­au­tók, motor­ke­rék­pá­rok és lakó­ko­csik eladá­sa ürü­gyén 15 sér­tet­től össze­sen 16.730.000 forin­tot csalt ki.

A kivá­ló szá­mí­tó­gé­pes isme­re­tek­kel bíró román férfi 2012 máju­sa és 2015 júli­u­sa között valót­lan tar­tal­mú hir­de­té­se­ket adott fel, melyek­ben ang­li­ai sze­mély­au­tó­kat, motor­ke­rék­pá­ro­kat és lakó­ko­csi­kat kínált meg­vé­tel­re. A csaló azon­ban a jár­mű­vek­kel a való­ság­ban nem ren­del­ke­zett, egye­dü­li célja a becsa­pott embe­rek pén­zé­nek meg­szer­zé­se volt.

Ehhez fon­dor­la­tos meg­ol­dást válasz­tott: fik­tív e-mail címe­ket hozott létre, vala­mint mások által hasz­nált valós IP címe­ket szer­zett meg és ezek segít­sé­gé­vel adott fel valót­lan hir­de­té­se­ket külön­bö­ző inter­ne­tes hon­la­po­kon. A vád­lott a magyar és angol nyel­vű hir­de­té­sek, leve­lek mellé még fény­ké­pe­ket, műsza­ki leírá­so­kat és céges doku­men­tu­mo­kat is elhe­lye­zett, hogy becsap­ja áldo­za­ta­it.

Az angol álne­ve­ket hasz­ná­ló, román állam­pol­gár­sá­gú csaló foko­za­to­san fér­kő­zött a sér­tet­tek bizal­má­ba és hami­san azt állí­tot­ta, hogy Nagy-Britanniában él. A fel­kí­nált jár­mű­vek tulaj­do­no­sa­ként, majd egy jár­mű­szál­lí­tás­sal fog­lal­ko­zó ang­li­ai cég mun­ka­tár­sa­ként küld­te leve­le­it, hol­ott nem volt köze egy szál­lí­tó­cég­hez sem. Több­szö­ri levél­vál­tás után a csaló a vétel­ár felét kérte, melyet a sér­tet­tek euró­ban vagy a vád­lott által meg­adott ang­li­ai bank­szám­lák­ra utal­tak, illet­ve pénz­kül­dő szol­gál­ta­tás segít­sé­gé­vel került a csaló zse­bé­be.

Ezek után azon­ban a vád­lott „uniós jog­sza­bály­vál­to­zás” ürü­gyé­re hivat­koz­va azt állí­tot­ta, hogy egy ang­li­ai biz­to­sí­tó leál­lí­tot­ta a szál­lí­tást addig, amíg a tel­jes vétel­árat ki nem fize­tik. Egyes becsa­pott embe­rek ebbe is bele­men­tek. Miu­tán a meg­vá­sá­rolt jár­mű­vek még­sem érkez­tek meg, néhány levél­vál­tás után a csaló elér­he­tet­len­né vált.

A csaló áldo­za­tai az ország külön­bö­ző terü­le­te­i­ről jelent­kez­tek, így volt köz­tük pél­dá­ul kis­kun­ha­la­si, pápai, de fővá­ro­si és moson­ma­gyar­óvá­ri sér­tett is. Az inter­ne­tes csaló áldo­za­tai forint­ra átszá­mít­va 475.000 és 2.700.000 forint közöt­ti össze­ge­ket fizet­tek ki a vád­lott­nak. A vád­lott az üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás­so­ro­zat­tal össze­sen 16.730.000 forin­tot zsák­má­nyolt a becsa­pott embe­rek­től. Vala­mennyi sér­tett kérte a kárá­nak meg­té­rí­té­sét.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség 15 rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.