Főoldal » Hírek » 16 év szabadságvesztéssel sújtották „a szexuális ragadozót” - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A koráb­ban gyer­mek­por­nog­rá­fia és sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt elítélt közép­ko­rú férfi ellen a Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 nya­rán emelt vádat.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2021 novem­be­ré­ben hir­de­tett íté­le­tet a bün­te­tő­ügy­ben és a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt, mint külö­nös vissza­esőt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 16 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Egy­ben vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól és egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi, vagy befo­lyá­si viszony­ban állna.

A meg­ál­la­pí­tott tör­té­ne­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott előző sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből tör­tént fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sa ideje alatt, 2019-ben ismer­ke­dett meg egy Kis­pes­ten élő nővel és annak 11 éves lányá­val, majd rend­sze­re­sen együtt töl­töt­ték a sza­bad­ide­jü­ket, illet­ve a vád­lott több­ször tar­tóz­ko­dott náluk az éjsza­kai órák­ban is.

A vád­lott ott­lé­tei során a kis­lány bizal­má­ba fér­kő­zött, több alka­lom­mal sze­xu­á­lis indít­ta­tás­ból a sér­tett alsó­ne­mű­jé­be nyúlt, illet­ve segéd­esz­közt is igény­be vett, emel­lett a vád­lott egy alka­lom­mal a kis­lány­ról mobil­te­le­fon­já­val súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő vide­ó­fel­vé­telt készített.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott eny­hébb vég­re­haj­tá­si foko­zat alkal­ma­zá­sá­ért, a védő­je pedig az íté­le­ti indo­ko­lás ellen élt fel­leb­be­zé­si jogá­val. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­val az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyá­sát kezdeményezte.

Az ügyé­szi indít­vány ered­mény­re veze­tett, mert a fel­lebb­vi­te­li bíró­ság 2022. júli­us 6-án kihir­de­tett másod­fo­kú hatá­ro­za­tá­val a vád­lott­ra kisza­bott bün­te­tést hely­ben­hagy­ta, ame­lyet nyom­ban foga­nat­ba vettek.

A bűn­ügy­ben a koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/peldas-buntetessel-sujtottak-a-szexualis-ragadozot-a-fovarosi-fellebbviteli-fougyeszseg-sajtokozlemenye/