Főoldal » Hírek » Példás büntetéssel sújtották a „szexuális ragadozót” - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság 16 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt a fér­fit, aki egy 11 éves kis­lányt sze­xu­á­li­san molesz­tált. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben hagyá­sát indítványozta.

A koráb­ban gyer­mek­por­nog­rá­fia és sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt elítélt közép­ko­rú férfi ellen a Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 nya­rán emelt vádat.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­ben, és ezért őt - mint külö­nös vissza­esőt - 16 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó, továb­bá 10 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek­től gya­kor­lá­sá­tól. A bíró­ság vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól és egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi, vagy befo­lyá­si viszony­ban állna.

A tény­ál­lás sze­rint a férfi előző bör­tön­bün­te­té­sé­ből tör­tént fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sa ideje alatt ismer­ke­dett meg egy Kis­pes­ten élő nővel, és annak 11 éves lányá­val. Rend­sze­re­sen együtt töl­töt­ték a sza­bad­ide­jü­ket, illet­ve a vád­lott több­ször tar­tóz­ko­dott náluk az éjsza­kai órák­ban is.

A férfi a kis­lány bizal­má­ba fér­kő­zött, több­ször sze­xu­á­lis indít­ta­tás­ból a sér­tett alsó­ne­mű­je alá nyúlt, illet­ve segéd­esz­közt is igény­be vett, emel­lett egy­szer a kis­lány­ról mobil­te­le­fon­já­val súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő vide­ót készített.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott eny­hébb vég­re­haj­tá­si foko­zat alkal­ma­zá­sá­ért, a védő­je pedig az íté­le­ti indo­ko­lás ellen fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­val az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát kezdeményezte.

A vád­lott a másod­fo­kú eljá­rás lefoly­ta­tá­sát tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban várja.