Főoldal » Archív » 16 éves fiú fiktív hirdetésekkel verte át a sértetteket

Sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, aki inter­ne­ten fel­adott valót­lan hir­de­té­se­i­vel 21 sér­tet­tet csa­pott be.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se alatt a 16. élet­évét betöl­tő vád­lott – aki ren­de­zett lak­ha­tá­si körül­mé­nyek között élt – álta­lá­nos isko­lai tanul­má­nya­it meg­sza­kí­tot­ta, dol­goz­ni sem ment el, hanem 2017 augusz­tu­sá­tól 2017 novem­be­ré­ig az egyik inter­ne­tes apró­hir­de­té­si web­ol­da­lon külön­bö­ző mobil­te­le­fo­no­kat, hang­fa­la­kat és motor­fű­ré­sze­ket kínált eladás­ra úgy, hogy azok­kal nem ren­del­ke­zett, de a hite­les­ség ked­vé­ért a ter­mé­kek­ről pon­tos leírást adott, illet­ve fény­ké­pe­ket is csa­tolt. A hir­de­té­se­ket a vád­lott nem a saját nevé­ben adta fel, az elér­he­tő­ség­ként meg­adott tele­fon­szám és bank­szám­la­szám sem az övé volt.

A vád­lott hir­de­té­se­i­re 21-en jelent­kez­tek, akik közül töb­ben a vétel­ár egy részét - de volt olyan, aki az egész össze­get - előre átutal­ták a vád­lott által meg­adott bank­szám­lá­ra, azon­ban a vád­lott­nak a hir­de­tett ter­mé­ke­ket nem állt szán­dé­ká­ban meg­kül­de­ni és a meg­té­vesz­tett sér­tet­tek szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

A fia­tal­ko­rú vád­lott a csa­lá­sok­ból több mint 300.000-Ft-ra tett szert, amit elköl­tött.

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát.